Nationella människorättsorganisationer, jämställdhetsorgan och ombudsmannainstitutioner

FRA har ett nära samarbete med nationella människorättsorganisationer, jämställdhetsorgan och ombudsmannainstitutioner genom årliga möten och genom att göra utvalda organ delaktiga i utformning och genomförande av FRA:s projekt, men också genom att samarbeta kring spridning och uppföljning av FRA:s resultat. Informationsutbyte sker regelbundet mellan FRA och dessa organ.

Pappersfigurer på rad

Jämställdhetsorgan

EU:s lagstiftning kräver att medlemsstaterna ska inrätta ett eller flera organ för främjande av likabehandling på grund av ras eller etniskt ursprung och socialt eller biologiskt kön. FRA samarbetar med jämställdhetsorgan via deras samordningsorganisation Equinet (Europeiska nätverket för likabehandlingsorgan) och genom direkt bilateralt samarbete. Regelbundna möten hålls mellan FRA och Equinet men också med Equinets medlemmar på grundval av olika teman. FRA inbjuds också regelbundet att bidra till Equinets utbildningssessioner och seminarier.

För mer information om jämställdhetsorgan, se:

Nationella människorättsorganisationer

Nationella människorättsorganisationer är oberoende institutioner som inrättats enligt lag och i överensstämmelse med FN:s s.k. Parisprinciper. Nationella människorättsorganisationers uppdrag är att skydda och främja mänskliga rättigheter på nationell nivå i enlighet med internationella normer och standarder för mänskliga rättigheter. FRA samarbetar med dessa organisationer via det europeiska nätverket av nationella människorättsorganisationer och via direkt bilateralt samarbete. Årliga möten på olika teman genomförs också med FRA och organisationerna.

För mer information om nationella människorättsorganisationer se:

Ombudsmannainstitutioner

Ombudsmannainstitutioner är oberoende och lättillgängliga kontrollmekanismer inom den nationella offentliga förvaltningen. I flera medlemsstater har ombudsmannainstitutioner fått befogenhet att övervaka införandet av vissa standarder för mänskliga rättigheter, särskilt rätten till god förvaltning som ingår i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Ombudsmannainstitutionernas uppdrag i EU och de befogenheter de har varierar stort. FRA samarbetar med ombudsmannainstitutioner på olika nivåer och undersöker hela tiden möjligheter att utöka samarbetet.

Kontakt:

NHRBteam@fra.europa.eu