Ansökan om tillgång till handlingar

Typ av ansökan

Typ av ansökan

Personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter som lämnas på ansökningsformuläret omfattas av säkerhetsföreskrifter som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2018/1725 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter. Gå till http://fra.europa.eu/en/data-protection-statement och tillhörande informationsmeddelande för registrerade som begär tillgång till handlingar här.

Information om den (de) handling(ar) som begärs

Leverans
En avgift kan tas ut för att framställa och skicka kopior om handlingen överstiger 20 sidor.