20
November
2015

Manual de drept european privind drepturile copilului

Copiii sunt îndreptățiți să se bucure de drepturi depline. Ei beneficiază de toate drepturile omului și
de toate drepturile fundamentale și fac obiectul unor reglementări speciale, date fiind caracteristicile
lor specifice. Manualul de față își propune să ilustreze modul în care legislația și jurisprudența
europeană răspund intereselor și nevoilor specifice ale copiilor

De asemenea, ilustrează importanța rolului jucat de părinți și tutori sau alți reprezentanți legali și face referire, unde este cazul, la situațiile în care drepturile și responsabilitățile le revin în cea mai mare măsură persoanelor în grija cărora se află copiii.

Manualul de față are ca scop creșterea gradului de conștientizare și îmbunătățirea cunoștințelor privind standardele juridice care asigură protecția și promovarea drepturilor copilului în Europa. El constituie un punct de referință în ceea ce privește dreptul Uniunii Europene (UE) și al Consiliului Europei (CoE) cu privire la aceste domenii, deoarece explică modul în care este reglementat fiecare aspect în dreptul UE, inclusiv în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum și în Convenția europeană a drepturilor omului (CEaDO), în Carta Socială Europeană (CSE) și în alte instrumente ale CoE.

Manualul este destinat profesioniștilor din domeniul juridic nespecializați, judecătorilor, procurorilor, autorităților de protecție a copilului, precum și altor practicieni și organizații responsabile cu asigurarea protecției juridice a drepturilor copilului. Acesta explică jurisprudența de bază, prezentând succint atât hotărârile majore ale Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), cât și pe cele ale Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO).