20
November
2015

Príručka o európskom práve týkajúcom sa práv dieťaťa

Deti plnohodnotne požívajú práva. Sú držitelia všetkých ľudských a základných práv, ako aj subjekty
osobitných predpisov vzhľadom na ich osobitné charakteristiky. Cieľom tejto príručky je ilustrovať,
ako sa prostredníctvom európskych zákonov a judikatúry uspokojujú osobitné záujmy a potreby
detí.

Zároveň sa v nej ilustruje význam rodičov a poručníkov alebo iných právnych zástupcov a podľa potreby sa odkazuje na to, v ktorých prípadoch sú práva a povinnosti najvýznamnejšie vložené do rúk osôb starajúcich sa o deti. Cieľom tejto príručky je zvýšiť informovanosť a zlepšiť poznatky o právnych normách, ktorými sa chránia a podporujú práva detí v Európe. Ide o odkaz na právo Európskej únie (EÚ), ako aj Rady Európy súvisiace s týmito predmetmi a vysvetľuje sa v nej, ako je každá otázka upravená podľa práva EÚ vrátane Charty základných práv Európskej únie, ako aj podľa Európskeho dohovoru o ľudských právach (EDĽP), Európskej sociálnej charty (ESC) a iných nástrojov Rady Európy. Táto príručka je navrhnutá pre nešpecializovaných právnych odborníkov, sudcov, verejných prokurátorov, orgány zaoberajúce sa ochranou detí a iným odborníkom z praxe a organizáciám zodpovedným za zabezpečenie právnej ochrany práv dieťaťa. Je v nej vysvetlená kľúčová judikatúra so zhrnutím dôležitých rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ), ako aj Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP).