20
November
2015

Handboek over het Europese recht inzake de rechten van het kind

Kinderen zijn volwaardig bezitter van mensenrechten. Zij zijn begunstigden van alle mensen- en
grondrechten en zijn onderwerp van speciale regelgeving in verband met hun specifieke kenmerken.
Dit handboek beoogt te illustreren hoe de Europese wetgeving en jurisprudentie voorzien in de
specifieke belangen en behoeften van kinderen, maar laat ook zien hoe belangrijk ouders en
voogden en andere wettelijke vertegenwoordigers zijn.

Het verwijst, waar van toepassing, naar de gevallen waarin de rechten en verantwoordelijkheden voornamelijk liggen bij de verzorgers van kinderen. Dit handboek beoogt het bewustzijn en de kennis van rechtsnormen ten behoeve van de bescherming en bevordering van de rechten van kinderen in Europa te vergroten. Het is een naslagwerk over het recht van de Europese Unie (EU) en de Raad van Europa (RvE) met betrekking tot deze onderwerpen en licht toe hoe elk onderwerp is geregeld in het EU-recht, met inbegrip van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, en in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), het Europees Sociaal Handvest (ESH) en andere RvE-instrumenten. Het handboek is bedoeld voor niet-gespecialiseerde juridische professionals, rechters, openbaar aanklagers, kinderbeschermingsautoriteiten en andere personen en organisaties die verantwoordelijk zijn voor het waarborgen van de rechtsbescherming van de rechten van kinderen. Het legt de belangrijkste jurisprudentie uit en vat de belangrijke arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ) en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) samen.