20
November
2015

Rokasgrāmata par Eiropas tiesību aktiem bērnu tiesību jomā

Bērni ir pilntiesīgi tiesību subjekti. Viņi ir visu cilvēktiesību un pamattiesību labuma guvēji, kā arī
īpaša regulējuma subjekti, ņemot vērā viņu īpatnības. Šīs rokasgrāmatas mērķis ir parādīt, kā Eiropas
tiesību aktos un judikatūrā tiek ņemtas vērā bērnu īpašās intereses un vajadzības.

Tajā ir parādīta arī vecāku un aizbildņu un citu likumisko pārstāvju svarīgā loma un attiecīgos gadījumos izdarītas atsauces uz gadījumiem, kad galvenās tiesības un pienākumi ir piešķirti bērnu aprūpētājiem. Šīs rokasgrāmatas mērķis ir padziļināt izpratni un uzlabot zināšanas par tiesību normām, kas Eiropā aizsargā un veicina bērnu tiesības. Rokasgrāmata ir svarīgs atsauces materiāls par Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Padomes (EP) tiesību aktiem šajās tematiskajās jomās, un tajā ir izskaidrots katra jautājuma regulējums saskaņā ar ES tiesību aktiem, tostarp Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, kā arī saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību konvenciju (ECTK), Eiropas Sociālo hartu (ESH) un citiem Eiropas Padomes instrumentiem. Rokasgrāmata ir paredzēta praktizējošiem juristiem bez specializācijas, tiesnešiem, prokuroriem, bērnu aizsardzības iestādēm un citiem praktiskā darba veicējiem un organizācijām, kas ir atbildīgas par bērnu tiesību juridiskās aizsardzības nodrošināšanu. Tajā ir skaidrota būtiskā judikatūra, sniedzot kopsavilkumu gan par Eiropas Savienības Tiesas (EST), gan Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) svarīgākajiem nolēmumiem.