Publication date: 20 November 2015

Příručka evropského práva v oblasti práv dítěte

Děti jsou plnohodnotnými nositeli práv. Požívají všech lidských a základních práv a vzhledem k jejich specifickým charakteristikám se na ně vztahují také zvláštní předpisy. Cílem této příručky je doložit, jak evropské právo a judikatura vycházejí vstříc zvláštním zájmům a potřebám dítěte.

Přehled

Dokládá také důležitost rodičů a poručníků nebo jiných zákonných zástupců, popřípadě odkazuje na nejvýznamnější příklady svěření práv a povinností osob, které o děti pečují. Cílem této příručky je zvýšit povědomí a zlepšit znalosti o právních normách, které práva dítěte v Evropě chrání a  podporují. Jedná se o referenční materiál o právních předpisech Evropské unie (EU) i Rady Evropy souvisejících s těmito tématy. Příručka vysvětluje, jak jsou jednotlivé otázky upraveny právem EU, včetně Listiny základních práv Evropské unie, jakož i Evropskou úmluvou o lidských právech (EÚLP), Evropskou sociální chartou a dalšími nástroji Rady Evropy. Příručka je určena nespecializovaným právníkům, soudcům, státním zástupcům, orgánům pro ochranu dětí a dalším pracovníkům a  organizacím odpovědným za zajišťování právní ochrany práv dítěte. Vysvětluje klíčovou judikaturu a shrnuje nejvýznamnější rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie i Evropského soudu pro lidská práva (ESLP).

Related