eu-charter

Eiropas Savienības Pamattiesību harta

46. pants - Diplomātiskā un konsulārā aizsardzība

46. pants - Diplomātiskā un konsulārā aizsardzība

Ikvienam Savienības pilsonim trešās valsts teritorijā, kurā nav pārstāvniecības tai dalībvalstij, kuras pilsonis viņš ir, ir tiesības uz jebkuras dalībvalsts diplomātisko un konsulāro iestāžu aizsardzību ar tādiem pašiem nosacījumiem kā šīs valsts pilsoņiem.

 • Text:

  Šajā pantā garantētās tiesības ir tiesības, kas garantētas Līguma par Eiropas Savienības darbību 20. pantā (sk. arī juridisko pamatu 23. pantā). Saskaņā ar Hartas 52. panta 2. punktu to piemēro saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti minētajos divos pantos.

  Source:
  Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 303/17 - 14.12.2007
  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  Šie paskaidrojumi ir sagatavoti Eiropas Savienības Pamattiesību hartu izstrādājušā Konventa prezidija vadībā. Tie ir atjaunināti Eiropas Konventa prezidija vadībā, ņemot vērā Konventa izdarītos Hartas teksta (jo īpaši 51. un 52. panta) precizējumus un Savienības tiesību turpmāku attīstību. Kaut arī šiem paskaidrojumiem nav juridiska spēka, tie ir vērtīgi interpretācijas līdzekļi, kas paredzēti Hartas noteikumu izskaidrošanai.

0 results found

13 results found

 • Constitution of the Republic of Poland
  Valsts:
  Poland

  Article 36A Polish citizen shall, during a stay abroad, have the right to protection by the Polish State.

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
  Valsts:
  Poland

  Art. 36. Podczas pobytu za granicą obywatel polski ma prawo do opieki ze strony Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Constitution of the Republic of Lithuania
  Valsts:
  Lithuania

  Article 13. The State of Lithuania shall protect its citizens abroad. It shall be prohibited to extradite a citizen of the Republic of Lithuania to another state unless an international treaty of the Republic of Lithuania establishes otherwise.

 • Lietuvos Respublikos Konstitucija
  Valsts:
  Lithuania

  13 straipsnis. Lietuvos valstybė globoja savo piliečius užsienyje. Draudžiama išduoti Lietuvos Respublikos pilietį kitai valstybei, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinė sutartis nenustato kitaip.

 • Constitution of the Republic of Latvia
  Valsts:
  Latvia

  Article 98(…) Everyone having a Latvian passport shall be protected by the State when abroad and has the right to freely return to Latvia. (…)

 • Latvijas Republikas Satversme
  Valsts:
  Latvia

  98 (..) Ikviens, kam ir Latvijas pase, ārpus Latvijas atrodas valsts aizsardzībā, un viņam ir tiesības brīvi atgriezties Latvijā. (..)

 • Constitution of the Republic of Hungary
  URL:
  Valsts:
  Hungary

  Article 69 (…) (3) All Hungarian citizens are entitled to enjoy the protection of the Republic of Hungary while legally residing or staying abroad. (…)

 • Magyarország Alaptörvénye
  Valsts:
  Hungary

  XXVII. cikk (SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG) […] (2) Minden magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy külföldi tartózkodásának ideje alatt Magyarország védelmét élvezze.

 • The Fundamental Law of Hungary
  Valsts:
  Hungary

  Article XXVII (Freedom and Responsibility) […] (2) Every Hungarian citizen shall have the right to enjoy the protection of Hungary during his or her stay abroad.

 • Constitution of the Republic of Estonia
  Valsts:
  Estonia

  Article 13. Everyone is entitled to protection by the government and of the law. The Estonian government also protects its citizens abroad.
  The law protects everyone from arbitrary exercise of governmental authority.

 • Eesti Vabariigi Põhiseadus
  Valsts:
  Estonia

  § 13. Igaühel on õigus riigi ja seaduse kaitsele. Eesti riik kaitseb oma kodanikku ka välisriikides. Seadus kaitseb igaühte riigivõimu omavoli eest.

 • Constitution of the Republic of Croatia
  Valsts:
  Croatia

  Article 10
  The Republic of Croatia shall safeguard the rights and interests of its citizens living or
  residing abroad, and shall promote their ties to their homeland.
  The Republic of Croatia shall guarantee particular care and protection to those portions of the Croatian nation in other countries.

  Article 146
  Citizens of the Republic of Croatia shall be European Union citizens and shall enjoy the rights guaranteed by the European Union acquis communautaire, and in particular:
  (...)
  – the right to the diplomatic and consular protection of any Member State which is equal to the protection provided to own citizens when present in a third country where the Republic of
  Croatia has no diplomatic-consular representation,
  (...)
  All rights shall be exercised in compliance with the conditions and limitations laid down in the founding treaties of the European Union and the measures undertaken pursuant to such treaties.
  In the Republic of Croatia, all rights guaranteed by the European Union acquis
  communautaire shall be enjoyed by all citizens of the European Union.

 • Ustav Republike Hrvatske
  Valsts:
  Croatia

  Članak 10.
  Republika Hrvatska štiti prava i interese svojih državljana koji žive ili borave u inozemstvu i promiče njihove veze s domovinom.
  Dijelovima hrvatskog naroda u drugim državama jamči se osobita skrb i zaštita Republike Hrvatske.

  Članak 146.
  Državljani Republike Hrvatske su građani Europske unije i uživaju prava koja im jamči pravna stečevina Europske unije, a osobito:
  (...)
  – pravo na diplomatsku i konzularnu zaštitu bilo koje države članice, jednaku zaštiti vlastitih državljana kada se nalaze u trećoj državi u kojoj Republika Hrvatska nema diplomatsko-konzularno predstavništvo,
  (...)
  Sva prava ostvaruju se u skladu s uvjetima i ograničenjima propisanima ugovorima na kojima se temelji Europska unija te mjerama prihvaćenima na temelju tih ugovora.
  U Republici Hrvatskoj sva prava zajamčena pravnom stečevinom Europske unije uživaju svi građani Europske unije.

1 results found

 • Council Directive (EU) 2015/637 of 20 April 2015 on the coordination and cooperation measures to facilitate consular protection for unrepresented citizens of the Union in third countries and repealing Decision 95/553/EC

  Article 2 - General principle
  ‘1. Member States' embassies or consulates shall provide consular protection to unrepresented citizens on the same conditions as to their own nationals.
  2. Member States may decide that this Directive shall apply to the consular protection provided by honorary consuls in compliance with Article 23 TFEU. Member States shall ensure that unrepresented citizens are duly informed about such decisions and the extent to which honorary consuls are competent to provide protection in a given case.
  Article 3 - Consular protection by the Member State of nationality
  ‘The Member State of nationality of an unrepresented citizen may request the Member State from whom the unrepresented citizen seeks or receives consular protection to redirect the unrepresented citizen's application or case to his/her own Member State of nationality in order for that Member State of nationality to provide consular protection in accordance with its national law or practice. The requested Member State shall relinquish the case as soon as the Member State of nationality confirms that it is providing consular protection to the unrepresented citizen.
  Article 4 - Unrepresented citizens in third countries
  ‘For the purposes of this Directive, ‘unrepresented citizen’ shall mean every citizen holding the nationality of a Member State which is not represented in a third country as set out in Article 6.
  Article 5 - Family members of unrepresented citizens in third countries
  ‘Consular protection shall be provided to family members, who are not themselves citizens of the Union, accompanying unrepresented citizens in a third country, to the same extent and on the same conditions as it would be provided to the family members of the citizens of the assisting Member State, who are not themselves citizens of the Union, in accordance with its national law or practice.
  Article 6 - Absence of representation
  ‘For the purposes of this Directive, a Member State is not represented in a third country if it has no embassy or consulate established there on a permanent basis, or if it has no embassy, consulate or honorary consul there which is effectively in a position to provide consular protection in a given case.‘

0 results found