ES dalībvalstis

FRA sadarbojas ar visām ES dalībvalstīm, lai palīdzētu uzlabot pamattiesību veicināšanu un aizsardzību valsts un vietējā līmenī.

ES karogs

Aģentūras sniegtā palīdzība un speciālās zināšanas palīdz dalībvalstīm pilnībā ievērot pamattiesības, īstenojot ES tiesību aktus. Tas papildina aģentūras sadarbību ar ES iestādēm.

Lai garantētu ciešas darba attiecības ar FRA, katra dalībvalsts ieceļ valdības ierēdni, kurš tieši sadarbojas ar FRA kā valsts sadarbības koordinators.

Valstu sadarbības koordinatori (VSK) ir galvenie aģentūras kontaktpunkti dalībvalstīs. Nepārtraukta informācijas apmaiņa un regulāras sanāksmes palīdz izveidot spēcīgu darba partnerību, kas garantē informācijas apmaiņu, kā arī valstu vajadzību atzīšanu un risināšanu.

VSK var iesniegt atzinumus par FRA gada darba programmu projektiem. Tas sniedz aģentūrai lielāku izpratni par pamattiesību analīzes veidu un palīdzību, kāda nepieciešama dalībvalstīm, lai veidotu apzinātu politiku. Aģentūra regulāri informē VSK par pētījumu rezultātiem, gaidāmajiem ziņojumiem un pasākumiem, savukārt VSK sniedz atsauksmes par aģentūras darba lietderību un atbilstību. VSK palīdz arī informēt attiecīgās valsts ministrijas, departamentus un valdības struktūras par FRA darbu.

Kopš 2017. gada oktobra Ziemeļmaķedonija piedalās FRA darbā kā novērotāja. Kopš 2018. gada jūlija Serbija piedalās FRA darbā kā novērotāja.

Sadarbība projektos

FRA uztur regulārus sakarus ar valdības ekspertiem valsts, reģionālās un vietējās pārvaldēs un organizē tikšanās ar viņiem saistībā ar konkrētiem projektiem. Šī sadarbība ļauj aģentūrai labāk reaģēt uz tādu speciālistu un ierēdņu vajadzībām, kuri atbild par pamattiesību aizsardzību visos valdības līmeņos.

Piemēram, romu projekta ietvaros aģentūra cieši sadarbojas ar ES dalībvalstīm, lai izstrādātu metodes, kas mēra romu integrācijas progresu visā ES. Citā jomā FRA vāc pierādījumus par to, cik lielā mērā ES tiek ievērotas lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu tiesības, lai palīdzētu valdībām izstrādāt politiku saskaņā ar ES Pamattiesību hartu, kas aizliedz diskrimināciju dzimumorientācijas dēļ.

Kontaktinformācija:

nlo@fra.europa.eu