Cadrul UE pentru CDPH – Promovare

Promovarea drepturilor omului în UE și în întreaga lume este unul dintre obiectivele principale ale UE.

CDPH este în prezent parte integrantă din ordinea juridică a UE. Acest lucru înseamnă că legislația și practicile UE trebuie să fie în concordanță cu cerințele convenției.

Modul în care membrii Cadrului UE promovează CDPH

Parlamentul European:

  • promovează drepturile persoanelor cu handicap prin dezbateri și audieri publice, conferințe și conferințe de presă;
  • înființează o rețea intercomisii, prezidată de Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și formată din membri din diferite comisii, pentru a revizui și a verifica documente și activități, pentru a spori gradul de conștientizare cu privire la problemele legate de handicap și pentru a promova o abordare coordonată, dacă este posibil.

Ombudsmanul European:

  • contribuie la informarea cetățenilor europeni cu privire la drepturile și obligațiile lor;
  • lucrează cu mediatorii naționali și regionali din Rețeaua europeană a ombudsmanilor pentru a promova bunele practici administrative în întreaga UE.

Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA):

  • abordează drepturile persoanelor cu handicap ca o componentă specifică a activităților sale de sporire a gradului de conștientizare, inclusiv prin publicarea de rapoarte și alte materiale, implicarea părților interesate, comunicare și evenimente;
  • integrează tema handicapului în alte domenii și activități tematice.

Forumul european al persoanelor cu handicap:

  • promovează drepturile persoanelor cu handicap, prin campanii de sensibilizare, cum ar fi cele pentru libera circulație a persoanelor cu handicap;
  • monitorizează conformitatea legislației și a politicilor UE cu CDPH;
  • oferă consultanță tehnică autorităților publice și private cu privire la aplicarea CDPH.