27
June
2014

Handbok om europeisk rätt rörande asyl, gränser och invandring

Den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) och Europeiska unionens (EU:s) lagstiftning tillhandahåller ett allt viktigare regelverk för skyddet av utlänningars rättigheter. EU:s lagstiftning om asyl, gränser och invandring utvecklas snabbt.

Det finns en omfattande rättspraxis från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen), särskilt när det gäller artiklarna 3, 5, 8 och 13 i Europakonventionen. Europeiska unionens domstol (EU-domstolen) blir allt oftare ombedd att uttala sig om tolkningen av bestämmelserna i unionsrätten på detta område. I denna andra utgåva av handboken, som har uppdaterats med utvecklingen till och med slutet av december 2013, presenteras EU lagstiftningen och de båda europeiska domstolarnas rättspraxis på ett tillgängligt sätt. Den är avsedd för jurister, domare, migrationstjänstemän och icke-statliga organisationer inom EU och i Europarådets medlemsstater.