Publication date: 27 June 2014

Наръчник по европейско право относно убежището, границите и имиграцията

Европейската конвенция за защита на правата на човека (ЕКПЧ) и правото на Европейския съюз (ЕС) предоставят рамка за защита на правата на чужденците, чието значение непрестанно расте.

Общ преглед

Законодателството на Европейския съюз относно предоставянето на убежище, границите и имиграцията се развива бързо. Има съществена по обем съдебна практика на Европейския съд по правата на човека във връзка по-специално с членове 3, 5, 8 и 13 от ЕКПЧ. От Съда на Европейския съюз (СЕС) все по-често се иска да се произнесе по тълкуването на разпоредбите на правото на ЕС в тази област. В настоящия наръчник е представено по достъпен начин това законодателство на Европейския съюз и съвкупността от съдебната практика на двете европейски съдилища. Настоящото второ издание на този наръчник, актуализирано към края на декември 2013 г., представя правото на ЕС и установената съдебна практика на двете европейски съдилища по достъпен начин. Наръчникът е предназначен за практикуващи юристи, съдии, прокурори, служители на имиграционните служби и неправителствени организации в държавите — членки на ЕС, и на Съвета на Европа.

Related