27
June
2014

Наръчник по европейско право относно убежището, границите и имиграцията

Европейската конвенция за защита на правата на човека (ЕКПЧ) и правото на Европейския
съюз (ЕС) предоставят рамка за защита на правата на чужденците, чието значение
непрестанно расте.