You are here:

Преамбюл

Народите на Европа, като създават все по-тесен съюз помежду си, решиха да споделят мирно и основано на общи ценности бъдеще.

Като съзнава своето духовно и морално наследство, Съюзът се основава на неделимите и универсални ценности на човешко достойнство, свобода, равенство и солидарност; той почива на принципа на демокрацията и на принципа на правовата държава. Той поставя човека в центъра на своята дейност, като учредява гражданството на Съюза и създава пространство на свобода, сигурност и правосъдие.

 Съюзът допринася за съхраняването и развитието на тези общи ценности при зачитане многообразието на културите и традициите на европейските народи, както и националната идентичност на държавите-членки и организацията на техните публични власти на национално, регионално и местно равнище; той се стреми да насърчава балансирано и устойчиво развитие и гарантира свободното движение на хора, услуги, стоки и капитали, както и свободата на установяване.

За тази цел е необходимо да се засили защитата на основните права в светлината на развитието на обществото, на социалния прогрес, на научните и технологични постижения като те се включат в Харта, която ги прави по-видими.

При съблюдаване на компетенциите и задачите на Съюза, както и принципа на субсидиарност, настоящата Харта потвърждава отново правата, които произтичат по-специално от общите за държавите-членки конституционни традиции и международни задължения, както и от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, от приетите от Съюза и от Съвета на Европа социални харти, от практиката на Съда на Европейския съюз и на Европейския съд по правата на човека. В този контекст Хартата ще бъде тълкувана от юрисдикциите на Съюза и на държавите-членки, като надлежно се вземат под внимание разясненията, установени под ръководството на президиума на Конвента, който изработи Хартата, и актуализирани под ръководството на президиума на Европейския конвент.

Ползването от тези права поражда отговорности и задължения, както спрямо другите, така и спрямо човешката общност и бъдещите поколения.

Въз основа на това Съюзът признава посочените по-долу права, свободи и принципи.

0 results found

0 results found

0 results found

0 results found

Действени и ефективни НИПЧ: предизвикателства, перспективни практики и възможности - Резюме
Type:
Report / Paper / Summary
Related themes:
Publication date:
21 January 2021 German language version now available 26 Jan 2021

Действени и ефективни НИПЧ: предизвикателства, перспективни практики и възможности - Резюме

Националните институции по правата на човека (НИПЧ) са жизнено важна част от системата за защита на правата на човека на национално равнище. Тези институции работят за повишаване на осведомеността, предоставят съвети, осъществяват наблюдение и държат отговорни съответните органи, с което изпълняват централна роля в усилията за преодоляване на най-значимите съвременни предизвикателства в областта на правата на човека. Те предприемат действия във връзка както с традиционни проблеми като дискриминацията и неравенството, така и с нови въпроси като въздействието в областта на правата, произтичащо от изкуствения интелект и от пандемията от COVID-19.

Наръчник по европейско право в областта на защитата на данните - Издание 2018 г.
Type:
Handbook / Guide / Manual
Related themes:
Publication date:
25 May 2018 11 Dec 2019

Наръчник по европейско право в областта на защитата на данните - Издание 2018 г.

Бързото развитие на информационните технологии изостря необходимостта от стабилна защита на личните данни, правото на която е гарантирано както от актовете на Европейския съюз (ЕС), така и от тези на Съвета на Европа (СЕ). Гарантирането на това важно право поражда нови и значителни предизвикателства, тъй като технологичният напредък разширява границите на такива области, като наблюдението, прихващането на комуникациите и съхранението на данните. Настоящият наръчник е предназначен да запознае практикуващите юристи, които не са специализирани в областта на защитата на данните, с тази нововъзникваща област на правото.

Деца, лишени от родителски грижи, открити в държава — членка на ЕС, различна от тяхната собствена
Type:
Handbook / Guide / Manual
Related themes:
Publication date:
13 June 2019

Деца, лишени от родителски грижи, открити в държава — членка на ЕС, различна от тяхната собствена

Деца, лишени от родителски грижи, открити в друга държава — членка на ЕС, различна от тяхната собствена има за цел да засили реакцията на всички съответни участници за закрила на детето. Закрилата на тези момичета и момчета е от първостепенно значение и е задължение за държавите — членки на ЕС, произтичащо от международната и европейската правна рамка. Ръководството включва акцент върху децата — жертви на трафик, и децата в риск, в изпълнение на заложеното в съобщението от 2017 г. „Засилване на действията на ЕС срещу трафика на хора“ действие и като са взети предвид установените модели, включително по отношение на свързаната с пола специфика на престъплението.