21
March
2018
New language versions: Czech, Dutch and Hungarian
06 July 2020

Наръчник по европейско право в областта на недискриминацията - Издание 2018 г.

Европейското право в областта на недискриминацията, както е предвидено в директивите
на ЕС относно недискриминацията, в член 14 и в Протокол 12 към Европейската конвенция
за правата на човека, забранява дискриминацията в рамките на широк набор от видове
контекст и основания. В настоящия наръчник се разглежда европейско право в областта на
недискриминацията, което произхожда от тези два източника като допълващи се системи.
Те му служат взаимозаменяемо дотолкова, че се припокриват, като същевременно се
подчертават съществуващите разлики.
Преглед

В настоящия наръчник се съдържат и позовавания на други правни инструменти на Съвета на Европа, по-специално Европейската социална харта, както и на свързани правни инструменти на Организацията на обединените нации. Предвид големия обем съдебна практика на Европейския съд по правата на човека и Съда на Европейския съюз в областта на недискриминацията, е полезно да се представи по достъпен начин наръчник, предназначен за практикуващи юристи като съдии, прокурори, адвокати и правоприлагащи служители в държавите — членки на ЕС и Съвета на Европа — и извън тях. АГЕНЦИЯ