21
March
2018

Euroopan syrjinnänvastaisen oikeuden käsikirja - vuoden 2018 painos

Syrjintä kielletään Euroopan syrjinnänvastaisessa lainsäädännössä, joka käsittää EU:n syrjimättömyysdirektiivit sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen 14 artiklan ja 12. lisäpöytäkirjan. Kielto yksilöidään syrjinnän olosuhteiden ja syiden perusteella. Tässä käsikirjassa tutkitaan edellä mainittuihin lähteisiin perustuvaa Euroopan syrjinnänvastaista lainsäädäntöä kahtena toisiaan täydentävänä järjestelmänä. Niistä käsitellään jompaakumpaa siltä osin, kuin ne eivät ole päällekkäisiä, ja tuodaan esille mahdollisia eroja.

Käsikirja sisältää myös viittauksia muihin Euroopan neuvoston säädöksiin, erityisesti Euroopan sosiaaliseen peruskirjaan sekä asiaa koskeviin Yhdistyneiden kansakuntien säädöksiin. Koska Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa ja Euroopan unionin tuomioistuimessa on kertynyt huomattava määrä oikeuskäytäntöä, katsottiin tarpeelliseksi laatia helppokäyttöinen käsikirja niin EU:n ja Euroopan neuvoston jäsenvaltioissa kuin muissakin maissa oikeusalalla toimiville, kuten tuomareille, syyttäjille ja asianajajille sekä lainvalvontaviranomaisille

Sisältö

  1. Johdanto Euroopan syrjinnänvastaiseen oikeuteen: tausta, kehitys ja keskeiset periaatteet
  2. Syrjinnän luokat
  3. Epäsuotuisamman kohtelun perusteet Euroopan syrjinnänvastaisessa lainsäädännössä
  4. Erityiset suojelun alat
  5. Säännellyt syrjintäperusteet
  6. Syrjinnänvastaisen lainsäädännön menettelylliset kysymykset