21
March
2018

Podręcznik europejskiego prawa antydyskryminacyjnego – Wydanie z 2018 r

Europejskie prawo antydyskryminacyjne, ukonstytuowane w szczególności w unijnych dyrektywach dotyczących niedyskryminacji oraz art. 14 i Protokole nr 12 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, zakazuje dyskryminacji w różnych kontekstach i z różnych przyczyn. W niniejszym podręczniku przeanalizowano europejskie prawo antydyskryminacyjne pochodzące z tych dwóch uzupełniających się źródeł, sięgając do nich wymiennie w tych obszarach, w których się pokrywają, i podkreślając istniejące różnice.

Ponadto podręcznik zawiera odniesienia do innych instrumentów Rady Europy, zwłaszcza Europejskiej Karty Społecznej, a także stosownych instrumentów Organizacji Narodów Zjednoczonych. Mając na uwadze bogate orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w obszarze niedyskryminacji, uznano, że należy przygotować i udostępnić podręcznik skierowany do prawników praktyków, takich jak sędziowie, prokuratorzy i prawnicy oraz urzędnicy służb sądowniczych i organów ścigania w UE, w państwach członkowskich Rady Europy i na całym świecie.

Spis treści

  1. Wprowadzenie do europejskiego prawa antydyskryminacyjnego: kontekst, rozwój i kluczowe zasady
  2. Rodzaje dyskryminacji
  3. Rodzaje dyskryminacjiUzasadnienie mniej korzystnego traktowania w europejskim prawie antydyskryminacyjnym
  4. Wybrane obszary ochrony
  5. Cechy chronione
  6. Kwestie proceduralne związane z prawem antydyskryminacyjnym