Współpraca

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) ściśle współpracuje ze swoimi partnerami na wszystkich szczeblach Unii Europejskiej, aby w swojej działalności koncentrować się na bieżących kwestiach dotyczących praw podstawowych oraz na przyszłych tendencjach. Konsultuje się ona z szerokim gronem zainteresowanych stron, aby zapewnić, że realizowane przez nią projekty odpowiadają na konkretne braki i potrzeby. Aby łączyć wiedzę z zasobami, FRA koordynuje działalność badawczą i dzieli się wiedzą specjalistyczną z licznymi organizacjami.

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej stale współpracuje z instytucjami UE i państwami członkowskimi, aby zapewnić im niezależne konsultacje ekspertów i analizy w zakresie praw podstawowych. Uruchomiła sieci i nawiązała kontakty z partnerami na wszystkich szczeblach, tak aby jej doradztwo i badania mogły dotrzeć do osób odpowiedzialnych za wyznaczanie kierunków polityki w krajowych organach władzy i w UE.

Działając w tych ramach, Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej utrzymuje szczególnie bliskie stosunki robocze z:


Instytucjami UE i innymi organami

 


Państwami członkowskimi Unii Europejskiej

 


Radą Europy

 


Społeczeństwem obywatelskim i platformą praw podstawowych

 


Krajowymi instytucjami praw człowieka, organami ds. równości i instytucjami rzecznika praw obywatelskich

 


ONZ, OBWE i innymi organizacjami międzynarodowymi