Rada Europy

W celu zapewnienia komplementarności i wartości dodanej, agencja dostosowuje swoją działalność do działań Rady Europy, w szczególności w odniesieniu do rocznego programu prac i współpracy ze społeczeństwem obywatelskim. W związku z tym Wspólnota Europejska zawarła umowę z Radą Europy, aby nawiązać ścisłą współpracę między tą ostatnią a Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej. W lipcu 2020 r. Rada Europy powołała Philippe’a Boillata na niezależną osobę zasiadającą w radzie wykonawczej oraz w zarządzie FRA, zaś Lawrence’a Early’a na jego zastępcę.

Niezależna osoba wyznaczona przez Radę Europy bierze udział w podejmowaniu decyzji przez zarząd, który w szczególności przyjmuje roczny program prac i sprawozdanie roczne oraz mianuje członków komitetu naukowego.

Philippe Boillat przejmuje obowiązki prof. Rainera Hofmanna. Dotychczasowymi członkami byli Maud de Boer-Buquicchio i Guy De Vel.

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej ściśle współpracuje z następującymi organami Rady Europy:

Dane kontaktowe:

Massimo Toschi, osoba kontaktowa FRA ds. współpracy z Radą Europy
FRA_CoEcooperation(at)fra.europa.eu

Downloads