Συμβούλιο της Ευρώπης

Για να διασφαλίσει τη συμπληρωματικότητα και την προστιθέμενη αξία, ο οργανισμός συντονίζει τις δραστηριότητές του με τις δραστηριότητες του Συμβουλίου της Ευρώπης, ιδίως σε ό,τι αφορά το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών του και τη συνεργασία του με την κοινωνία των πολιτών. Συναφώς, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα σύναψε συμφωνία με το Συμβούλιο της Ευρώπης με σκοπό την ανάπτυξη στενής συνεργασίας μεταξύ του Συμβουλίου και του οργανισμού. Τον Ιούλιο του 2020, το Συμβούλιο της Ευρώπης διόρισε τον Philippe Boillat ως ανεξάρτητο πρόσωπο το οποίο θα μετέχει στις εργασίες του εκτελεστικού γραφείου και του διοικητικού συμβουλίου του FRA, και τον Lawrence Early ως αναπληρωτή.

Το ανεξάρτητο πρόσωπο που διόρισε το Συμβούλιο της Ευρώπης μετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου, το οποίο, ειδικότερα, εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών και την ετήσια έκθεση και διορίζει τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής.

Ο Philippe Boillat διαδέχεται τον καθηγητή Rainer Hofmann. Τα προηγούμενα μέλη ήταν η κα de Boer-Buquicchio και ο κ. Guy De Vel.

Ο FRA συνεργάζεται στενά με τους ακόλουθους οργανισμούς του Συμβουλίου της Ευρώπης:

Επικοινωνία:

Massimo Toschi, υπεύθυνος επικοινωνίας του FRA για τη συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης
FRA_CoEcooperation(at)fra.europa.eu

Downloads
15 July 2008