24
July
2020

Граничен контрол и основни права по външните сухопътни граници

Настоящото ръководство е предназначено за служителите по управление на границите в държавите — членки на Европейския съюз, които работят на оперативно ниво. То има за цел да подпомогне ежедневната им работа по прилагането на гаранциите за основните права, предвидени в Кодекса на шенгенските граници (Регламент (ЕС) № 2016/399), и свързаните с него законодателни актове.
Общ преглед

Ръководството съдържа 10 допустими и недопустими действия, свързани с пет основни области:

  • третиране на всяко лице с достойнство;
  • идентифициране и насочване на уязвими хора;
  • спазване на правното основание, необходимост и пропорционалност при използване на сила;
  • прилагане на гаранции при задържане на хора на границите; и
  • спазване на процесуалните гаранции и защита на личните данни.

Никакви елементи от настоящото ръководство не ограничават или засягат неблагоприятно приложимите стандарти и гаранции относно основните права.