24
July
2020

Piirikontrollid ja põhiõigused välistel maismaapiiridel

Käesolev juhend on ELi liikmesriikide piirivalveametnikele, kes töötavad operatiivtasandil. Juhendi eesmärk on aidata neil rakendada oma igapäevatöös Schengeni piirieeskirjades (määrus (EL) 2016/399) ja seotud ELi õiguses sätestatud põhiõiguste kaitsemeetmeid.
Ülevaade

Juhendis esitatakse 10 juhist, mida teha ja mida mitte, mis keskenduvad viiele põhivaldkonnale:

  • kõigi inimeste väärikas kohtlemine;
  • haavatavate inimeste tuvastamine ja edasisuunamine;
  • õigusliku aluse, vajalikkuse ja proportsionaalsuse järgimine jõu kasutamisel;
  • piiril inimeste kinnipidamisel kaitsemeetmete kohaldamine; ning
  • menetluslike kaitsemeetmete järgimine ja isikuandmete kaitse.

Käesolev juhend ei piira ega kahjusta kohaldatavaid põhiõiguste standardeid ja kaitsemeetmeid.