24
July
2020

Kontrola hraníc na vonkajších pozemných hraniciach a základné práva

Toto praktické usmernenie je určené zamestnancom povereným riadením hraníc v členských štátoch Európskej únie (EÚ), ktorí pracujú na operačnej úrovni. Cieľom je podporiť ich pri implementácii záruk na ochranu základných práv zakotvených v Kódexe schengenských hraníc [nariadenie (EÚ) č. 2016/399] a súvisiacich právnych predpisov EÚ pri ich každodennej práci.
Prehľad

Toto praktické usmernenie obsahuje desať odporúčaní a varovaní zameraných na päť základných oblastí:

  • dôstojné zaobchádzanie s každým človekom;
  • identifikácia zraniteľných osôb a ich odkázanie ďalej;
  • rešpektovanie právneho základu, zásady nevyhnutnosti a zásady primeranosti pri použití sily;
  • uplatňovanie záruk pri zadržiavaní osôb na hraniciach a
  • rešpektovanie procesných záruk a ochrana osobných údajov.

Nič v tomto usmernení nemožno chápať tak, že obmedzuje alebo nepriaznivo ovplyvňuje platné normy a záruky v oblasti základných práv.