24
July
2020

Kontrole graniczne a prawa podstawowe na lądowych granicach zewnętrznych

Niniejsze wskazówki są skierowane do personelu zarządzającego granicami w państwach członkowskich UE pracującego na poziomie operacyjnym. Mają pomóc mu wdrażać w codziennej pracy środki zabezpieczające prawa podstawowe, przewidziane w kodeksie granicznym Schengen (rozporządzenie (UE) 2016/399) oraz w powiązanych aktach prawa UE.
Informacje ogólne

Niniejsze wskazówki prezentują 10 nakazów i zakazów skupiających się na pięciu głównych obszarach:

  • poszanowanie godności wszystkich osób;
  • rozpoznawanie osób wymagających szczególnego traktowania i kierowanie ich do właściwych organów;
  • poszanowanie podstawy prawnej, zasady konieczności i proporcjonalności w trakcie użycia siły;
  • stosowanie środków zabezpieczających podczas przetrzymywania osób na granicach;
  • poszanowanie proceduralnych środków zabezpieczających oraz ochrona danych osobowych.

Żadna z niniejszych wskazówek nie ogranicza ani nie wpływa w negatywny sposób na obowiązujące standardy i środki zabezpieczające w zakresie praw podstawowych.