19
August
2022
BG, HR, LV, SK, SL versions now available
22 December 2023

Проучване на казуси, свързани с хартата – Ръководство за обучители

Хартата на основните права на Европейския съюз (ХОПЕС) представлява декларацията на ЕС за правата на човека. Тя неизменно обвързва институциите на ЕС и държавите членки, когато действат в обхвата на правото на Съюза. Далеч не е лесно обаче да се прецени дали конкретен случай попада в обхвата на правото на Съюза. Ето защо е необходимо на практикуващите юристи да се осигурят обучение и учебни материали, за да могат да разберат приложното поле на Хартата, както е установено в член 51 от нея. Настоящото ръководство за обучители има за цел да осигури насоки по отношение както на организирането, така и на провеждането на такива обучения, въз основа на поредица от проучвания на казуси, които в бъдеще ще бъдат разширени.
Общ преглед

но в член 51 от нея. Целевата аудитория, която се нуждае от обучение във връзка с Хартата и нейното приложно поле, надхвърля рамките на съдебната власт и практи- куващите юристи. Както изтъква Съветът на Евро- пейския съюз: „Предотвратяването на нарушения- та на основните права изисква подходящо обучение на всички участници във веригата на прилагане на Хартата, включително НИПЧ, органи- те по въпросите на равенството и организациите на гражданското общество. [...] Съветът подчертава значението на университетите и училищата за обу- чение на практикуващи юристи за популяризира- нето на знанията за Хартата чрез академични из- следвания и обучителни дейности, включително в сътрудничество с институциите на Съюза, нацио- налните органи и организациите на гражданското общество“.

Освен това Съветът призова „държавите членки да проучат допълнителни начини за подобряване на професионалната подготовка на специалистите в съдебната система и други практикуващи юристи във връзка с Хартата, като използват специализи- рани учебни материали, включително инструменти за електронно обучение“, като предложи държави- те членки да насърчават различните общности от практикуващи юристи отново да поставят акцент върху прилагането на Хартата на национално рав- нище, включително като използват учебните ресур- си и материали, разработени от Агенцията на Евро- пейския съюз за основните права (FRA).

FRA е независимият експертен орган на ЕС в облас- тта на основните права, като предлага съдействие и съвети в тази сфера на ЕС и неговите държави членки. Констатациите на FRA сочат, че потенци- алът на Хартата на национално равнище все още не се използва напълно. В тази връзка FRA започна да разработва учебни материали, включително курсове за електронно обучение, които могат да се използват от обучителите при предоставянето на обучение във връзка с Хартата на съответните гру- пи практикуващи юристи. Настоящото ръковод- ство за обучители има за цел да осигури насоки по отношение както на организирането, така и на про- веждането на такива обучения, въз основа на по- редица от проучвания на казуси, които в бъдеще ще бъдат разширени. Коментари и предложения мо- гат да се изпращат на адрес: charter@fra.europa.eu. Препоръчва се ръководството да се използва в съчетание с други ресурси и материали на FRA във връзка с Хартата, като например базата данни Charterpedia (https://fra.europa.eu/en/eu-charter) и наръчника „Прилагане на Хартата на основните права на Европейския съюз при законотворчество- то и разработването на политики на национално равнище“.