23
October
2018
CS and ET versions now available
16 October 2020

Прилагане на Хартата на основните права на Европейския съюз при законотворчеството и разработването на политики на национално равнище

Като един съвременен каталог на правата на човека, Хартата съдържа много
права, които не присъстват в установените харти на правата, и действително
изглежда добре на хартия. Хората, запознати с основните принципи на правото
на Съюза, обикновено цитират текста от Хартата, който гласи, че тя винаги
е обвързваща за ЕС, а за държавите членки — само когато „прилагат право на ЕС“.
Какво обаче означава тази често цитирана формулировка от член 51 на Хартата?
Преглед

В действителност специалистите често не са сигурни дали Хартата е приложима към дадена ситуация и дали добавя някаква значимост. Дори и в експертните кръгове невинаги се разбира ясно какво попада и какво не в приложното поле на Хартата. Затова и не е изненадващо, че едно десетилетие след нейното влизане в сила прегледът на нейното изпълнение показва нееднозначни резултати. Практикуващите юристи — били те съдии, държавни служители, законотвор- ците или създателите на политики — рядко се позовават на Хартата. Когато го правят, позоваванията са повърхностни и отразяват известно колебание.