23
October
2018
BG, DA and EL versions now available
04 November 2020

Uplatňovanie Charty základných práv Európskej únie v práve a pri tvorbe politík na vnútroštátnej úrovni

Možno o nej povedať, že je to veľmi progresívny súbor ľudských práv zahŕňajúci množstvo práv, ktoré v iných zaužívaných listinách základných práv a slobôd chýbajú, a na papieri vyzerá skutočne dobre. Kto pozná základné zásady práva EÚ, dokáže väčšinou hneď vysypať z rukáva, že charta je vždy záväzná pre EÚ a pre členské štáty je záväzná výlučne vtedy, ak „vykonávajú právo EÚ“. Čo však tieto slová z článku 51 charty, ktoré tak často citujeme, reálne znamenajú?
Prehľad

Skutočnosť je taká, že odborníci si často nie sú istí, či sa charta na určitú situáciu naozaj vzťahuje a aká je jej pridaná hodnota. Dokonca aj v odborných kruhoch vo všeobecnosti nevládne jednoznačné porozumenie, pokiaľ ide o otázku, čo patrí a čo nepatrí do rozsahu pôsobnosti charty. Nie je preto prekvapením, že z preskúmania vykonávania charty v praxi po desiatich rokoch od jej nadobudnutia platnosti vyplýva nejasný obraz. Odborníci v oblasti práva – či už sudcovia, zamestnanci verejnej správy, alebo tvorcovia práva a politík – sa na chartu odvolávajú len zriedka. Ak na ňu odkazujú, je to častokrát len povrchný odkaz. Panuje akási atmosféra váhavosti.