Publication date: 27 June 2014

Euroopa varjupaiga-, piiri- ja sisserändeõiguse käsiraamat

Euroopa inimõiguste konventsioon (ECHR) ja Euroopa Liidu (EL) õigus pakuvad järjest suuremat tähtsust omavat raamistikku välismaalaste õiguste kaitseks. Euroopa varjupaiga-, piiri- ja sisserändeõiguse alased ELi õigusaktid arenevad kiiresti.

Ülevaade

Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtupraktika on suur, eelkõige Euroopa inimõiguste konventsiooni artiklite 3, 5, 8 ja 13 osas. Euroopa Liidu Kohtul palutakse aina enam esitada oma arvamus selle valdkonna ELi õiguse sätete tõlgendamise kohta. Käsiraamatu teises väljaandes, mida värskendati 2013. aasta detsembri lõpus, esitatakse ELi õigusaktid ja kahe Euroopa kohtu kohtupraktika arusaadaval viisil. See on mõeldud õiguspraktikutele, kohtunikele, prokuröridele, sisserändeametnikele ja valitsusvälistele organisatsioonidele ELis ja Euroopa Nõukogu liikmesriikides.

Related