17
December
2020

Europos prieglobsčio, sienų ir imigracijos teisės vadovas — 2020 m. leidimas

Europos žmogaus teisių konvencija ir Europos Sąjungos teisė – tai vis svarbesnė užsieniečių teisių apsaugos sistema. Europos Sąjungos teisės aktai, susiję su prieglobsčiu, sienomis ir imigracija, sparčiai tobulėja. Europos Žmogaus Teisių Teismas yra suformavęs įspūdingą teismų praktiką, visų pirma susijusią su EŽTK 3, 5, 8 ir 13 straipsniais. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo vis dažniau prašoma pasisakyti dėl Europos Sąjungos teisės nuostatų aiškinimo šioje srityje. Trečiame šio vadovo leidime, atnaujintame iki 2020 m. liepos mėn., prieinamai pristatomi šie Europos Sąjungos teisės aktai ir dviejų Europos Sąjungos teismų praktikos visuma.
Apžvalga

Nuo 2011 m. Europos Sąjungos (ES) pagrindinių teisių agentūra, Europos Taryba ir Europos Žmogaus Teisių Teismas išleido įvairių Europos teisės sričių vadovų. Šiame vadove apžvelgiamos Europos teisės normos, susijusios su prieglobsčio, sienų ir imigracijos sritimis, paaiškinant taikomas Europos Tarybos ir ES priemones.

Šis vadovas skirtas teisininkams, teisėjams, prokurorams, sienų apsaugos ir imigracijos pareigūnams ir kitiems su nacionalinės valdžios institucijomis dirbantiems asmenims, taip pat nacionalinėms žmogaus teisių institucijoms, nevyriausybinėms ir kitoms organizacijoms, kurioms gali kilti teisinių klausimų bet kurioje iš sričių, apie kurias rašoma šiame vadove.

2009 m. gruodžio mėn. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, laikytis Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos tapo teisiškai privaloma. Ji turi tokią pačią teisinę galią kaip ir ES steigiamosios sutartys. Lisabonos sutartyje taip pat numatytas ES prisijungimas prie Europos žmogaus teisių konvencijos, kuris yra teisiškai privalomas visoms ES ir Europos Tarybos valstybėms narėms.

Nuo 2014 m., kai išleidome antrą šio vadovo leidimą, Europos teisėje įvyko reikšmingų pokyčių, susijusių su prieglobsčiu, sienomis ir imigracija. Pavyzdžiui, keliuose priimtuose ES dokumentuose patobulintos arba sukurtos naujos didelės apimties ES informacinių technologijų sistemos, skirtos migracijai valdyti. Taip pat įvyko mažesnių teisinių pokyčių, pavyzdžiui, Šengeno acquis dėl sienų, neteisėtos migracijos ir vizų.

Be to, ES Teisingumo Teismas savo nuolat besiplečiančioje teismų praktikoje išaiškino keletą teisinių klausimų, kylančių įgyvendinant ES migracijos ir prieglobsčio teisę. Europos Žmogaus Teisių Teismas taip pat priėmė keletą svarbių sprendimų, ypač prieglobsčio prašytojų priėmimo sąlygų srityje. Atsižvelgiant į šiuos pokyčius, vadovą reikėjo atnaujinti, siekiant užtikrinti, kad jame pateiktos teisinės gairės išliktų tikslios.

Brexit

Since the UK’s withdrawal from the EU as of 1 February 2020, British nationals are now third-country nationals.

After the transition period expired at the end of 2020, legal relations between the EU and the United Kingdom are governed, as of 1 January 2021, by the EU-UK Trade and Cooperation Agreement and its Protocols thereto.

The new arrangements set out the conditions for British nationals – who are exempt from visa requirement for short-term stays under Regulation (EU) 2019/592 – to work in, travel or move to the EU, paired with provisions on social security coordination.

The new treaty rules provide an additional basis for bilateral law enforcement cooperation to continue between the UK and the EU, including information-sharing on wanted and missing persons.

A Joint Political Declaration on Asylum and Returns notes the importance of good migration management and recognises the special circumstances arising from border controls and other complex travel arrangements. To this end, the UK intends to bilaterally negotiate with the most concerned EU Member States to reach practical arrangements on asylum, family reunion for unaccompanied children and irregular migration.