27
April
2022

Žmogaus teisių miestai Europos Sąjungoje - Praktinės gairės

Šis vadovas gali padėti miestams, kurie nori dėti daugiau pastangų, kad būtų gerbiamos žmogaus teisės. Juo siekiama paskatinti vietos valdžios institucijas taikyti aukštesnius žmogaus teisių standartus. Siekiama skatinti ir puoselėti tarpusavio mokymąsi apie žmogaus ir pagrindines teises. Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA), žmogaus teisių miestų grupė ir įvairūs ES specialistai bendradarbiavo rengiant šį vadovą. Vadove remiamasi perspektyvia miestų, regionų, ekspertų, tarptautinių organizacijų ir tinklų praktika ir patirtimi, kurią galima rasti FRA ataskaitoje „Human rights cities in the EU: A framework for reinforcing rights locally“ (Žmogaus teisių miestai ES. Teisių stiprinimo vietos lygmeniu sistema).
Apžvalga

Žmogaus teisių miestų sistemoje aptariami pagrindai, struktūros ir priemonės, kuriuos pasitelkiant galima padėti miestams į savo veiklą holistiškai ir tvariai integruoti žmogaus teises. Joje surinkti būtini elementai, kuriuos galima taikyti lanksčiai, pritaikant prie vietos sąlygų ir miesto išteklių. Priemonėmis remiamos struktūros, o šiomis į miesto darbą integruojami pagrindai – teisės ir principai.

Apie sistemą glaustai

Pagrindai - Miesto įsipareigojimai žmogaus teisių srityje

 • Įsipareigoti gerbti, saugoti ir įgyvendinti ES pagrindinių teisių chartijoje ir ES teisėje įtvirtintas teises ir laisves
 • Įsipareigoti saugoti, gerbti ir įgyvendinti tarptautinius žmogaus teisių standartus
 • Įsipareigoti laikytis JT DVT ir Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m.
 • Įsipareigoti prisidėti prie tarptautinių stebėsenos mechanizmų

Struktūros - Mechanizmai ir procedūros, padedančios integruoti žmogaus teises į kasdienį darbą

 • Priimti deklaraciją, kuria patvirtinamas miesto įsipareigojimas laikytis žmogaus teisių
 • Paskirti išrinktą atstovą žmogaus teisių klausimais
 • Įsteigti žmogaus teisių biurą arba departamentą
 • Įsteigti konsultacinę dalyvaujamąją žmogaus teisių tarybą
 • Įsteigti kovos su diskriminacija tarnybą arba vietos kontrolierių
 • Kasmet teikti ataskaitas apie žmogaus teises mieste
 • Bendradarbiauti ir plėtoti partnerystes su nacionalinėmis, ES ir tarptautinėmis žmogaus teisių institucijomis

Priemonės - Metodai ir ištekliai, skirti darbui žmogaus teisių srityje remti

 • Įtraukti žmogaus teises į miesto darbą ir veiklas
 • Taikyti žmogaus teisėmis grindžiamą požiūrį visoje miesto veikloje
 • Plėsti žinias organizuojant mokymus ir švietimą žmogaus teisių klausimais
 • Atsižvelgti į žmogaus teises sudarant biudžetą ir vykdant viešuosius pirkimus
 • Parengti ir įgyvendinti vietos žmogaus teisių veiksmų planą
 • Patikrinti, ar vietos sprendimuose atsižvelgiama į žmogaus teises
 • Dalyvaujant stebėti ir vertinti miesto darbą
 • Didinti žmonių informuotumą apie žmogaus teises
 • Bendradarbiauti tarptautiniu mastu ir prisidėti prie miestų tarpusavio keitimosi ir tarpusavio mokymosi žmogaus teisių srityje