27
April
2022

Menneskerettig - Hedsbyer i den Europæiske Union - Praktisk vejledning

Denne vejledning kan hjælpe byer, der ønsker at forbedre deres indsats for at respektere menneskerettighederne. Den har til formål at tilskynde lokale myndigheder til at vedtage højere menneskerettighedsstandarder. Idéen er at tilskynde til og støtte gensidig læring om menneskerettighederne og de grundlæggende rettigheder. Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA), en gruppe menneskerettighedsbyer og forskellige aktører i EU har
samarbejdet om at udarbejde denne vejledning. Vejledningen er baseret på erfaringer og lovende praksis fra byer, regioner, eksperter, internationale organisationer og netværk, hvilket du kan finde mere om i FRA-rapporten Human rights cities in the EU: A framework for reinforcing rights locally (Menneskerettighedsbyer i EU: En ramme for styrkelse af rettigheder lokalt).
Oversigt

Inden for rammerne af menneskerettighedsbyerne ses der nærmere på det grundlag og de strukturer og værktøjer, der kan hjælpe byer med at integrere menneskerettighederne på en holistisk og bæredygtig måde. De udgør de nødvendige elementer, som kan anvendes på en fleksibel måde tilpasset den lokale sammenhæng og byens ressourcer. Værktøjerne støtter strukturerne, der til gengæld integrerer grundlaget — rettighederne og principperne — i byens arbejde

Rammerne — Kort fortalt

Grundlaget - Byens forpligtelser i forhold til menneskerettighederne

 • Forpligte sig til at beskytte, respektere og efterleve rettighederne og frihederne i eu’s charter om grundlæggende rettigheder
 • Forpligte sig til at beskytte, overholde og efterleve internationale menneskerettighedsstandarder
 • Forpligte sig til FN’s verdensmål og 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling
 • Forpligte sig til at bidrage til internationale overvågningsmekanismer

Strukturer - Mekanismer og procedurer, der bidrager til at integrere menneskerettighederne i det daglige arbejde

 • Vedtage en erklæring, der bekræfter byens forpligtelser i forhold til menneskerettighederne
 • Udnævne en valgt repræsentant for menneskerettigheder
 • Oprette et menneskerettighedskontor eller en menneskerettighedsafdeling
 • Oprette et rådgivende og deltagerorienteret menneskerettighedsråd
 • Oprette et kontor til bekæmpelse af forskelsbehandling eller udnævne en lokal ombudsmand
 • Årligt aflægge rapport om menneskerettighederne i byen
 • Samarbejde og udvikle partnerskaber med nationale, europæiske og internationale menneskerettighedsorganer

Værktøjer - Metoder og ressourcer til støtte for menneskerettighedsarbejdet

 • Inddrage menneskerettighederne på tværs af byens arbejde og aktiviteter
 • Anvende en menneskerettighedsbaseret tilgang på tværs af byens aktiviteter
 • Udvikle viden gennem undervisning i menneskerettigheder
 • Tage hensyn til menneskerettighederne i budget- og indkøbsprocesser
 • Oprette og gennemføre en lokal handlingsplan for menneskerettigheder
 • Kontrollere lokale beslutningers forenelighed med menneskerettighederne
 • Overvåge og evaluere byens arbejde på en deltagerbaseret måde
 • Øge folks kendskab til menneskerettighederne
 • Samarbejde tværnationalt om menneskerettigheder og bidrage til »peer-to-peer«-udveksling og gensidig læring mellem byer