Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo ES stebėsena

ES sistemos nariai renka duomenis ir informaciją, kad patikrintų ar ES teisė ir jos taikymas dera su Neįgaliųjų teisių konvencija.

Kaip ES sistemos nariai atlieka Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo stebėseną?

Europos Parlamentas ES teisės taikymo stebėseną atlieka pasitelkdamas įgyvendinimo ataskaitas, žmogaus teisių ataskaitas, žodinius klausimus, tyrimus ir įgyvendinimo vertinimus.

Visų pirma:

  • Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas (EMPL) atsako už visus socialinės politikos aspektus ir diskriminaciją dėl negalios darbo vietoje ir darbo rinkoje;
  • Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas (LIBE) atsako už piliečių teisių, žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugą ES teritorijoje,
  • taip pat už priemones, kurių reikia kovojant su visų formų diskriminacija, įskaitant diskriminaciją dėl negalios ir išskyrus diskriminaciją dėl lyties arba diskriminaciją darbo vietoje ir darbo rinkoje;
  • Biuro Lygybės ir įvairovės darbo grupė prižiūri Parlamento generalinio sekretoriato taikomas administracines priemones, kuriomis įgyvendinama Neįgaliųjų teisių konvencija.

Europos ombudsmenas:

ES pagrindinių teisių agentūra (FRA):

Europos neįgaliųjų forumas (ENF):