Publication date: 11 June 2020 Now available in all 24 official EU languages 12 August 2020

Доклад относно основните права — 2020 г. Становища на FRA

През 2019 г. отбелязахме както напредък, така и неуспехи по отношение на защитата на основните права. В Доклада на FRA относно основните права от 2020 г. е извършен преглед на важните развития в областта, като са посочени както постиженията, така и областите, които все още пораждат загриженост. В настоящата публикация са представени становищата на FRA относно основните развития в обхванатите тематични области и обзор на доказателствата в подкрепа на тези становища. По този начин в нея е даден стегнат, но съдържателен преглед на основните предизвикателства в областта на основните права, пред които са изправени ЕС и неговите държави членки.

Преглед

През 2019 г. отбелязахме както напредък, така и неуспехи по отношение на защитата на основните права. В Доклада на FRA относно основните права от 2020 г. се прави преглед на важните развития в ЕС от януари до декември 2019 г. и се представят становищата на FRA по тях. В документа се отбелязват както постиженията, така и оставащите проблемни области, и се предоставя информация за най-важните въпроси, които определят характера на дискусиите за основните права в целия ЕС.

Акцентът в тазгодишния доклад е върху текущото прилагане на Хартата на основните права на Европейския съюз. В останалите глави се разглеждат аспекти на равенството и недискриминацията, расизма, ксенофобията и свързаната с тях нетърпимост, интегрирането на ромите, убежището и миграцията, информационното общество, неприкосновеността на личния живот и защитата на данните, правата на детето, достъпа до правосъдие и тенденциите по отношение на прилагането на Конвенцията за правата на хората с увреждания.

Related