Publication date: 11 June 2020 Now available in all 24 official EU languages 12 August 2020

Izvješće o temeljnim pravima 2020. Mišljenja fra-e

Godina 2019. donijela je i napredovanja i nazadovanja u pogledu zaštite temeljnih prava. U Izvješću FRA-e o temeljnim pravima 2020. daje se pregled važnih promjena i postignuća u tom području te se ističu područja koja još izazivaju zabrinutost. U ovoj publikaciji navode se mišljenja FRA-e o glavnim promjenama u obuhvaćenim tematskim područjima i ukratko iznose dokazi koji potkrjepljuju ta mišljenja. Na taj se način pruža sažet, ali informativan pregled glavnih pitanja povezanih s temeljnim pravima s kojima se suočavaju EU i njegove države članice.

Pregled

Godina 2019. donijela je i napredovanja i nazadovanja u pogledu zaštite temeljnih prava. U Izvješću FRA-e o temeljnim pravima 2020. daje se pregled važnih promjena u EU-u u razdoblju od siječnja do prosinca 2019. i iznose mišljenja FRA-e o njima. U izvješću se ističu postignuća, ali i područja koja još izazivaju zabrinutost te se daje uvid u glavna pitanja koja su predmet rasprava o temeljnim pravima u cijelom EU-u.

Naglasak je ove godine na trenutačnoj primjeni Povelje EU-a o temeljnim pravima. U ostalim poglavljima raspravlja se o jednakosti i nediskriminaciji, rasizmu, ksenofobiji i srodnim oblicima nesnošljivosti, integraciji Roma, azilu i migracijama, informacijskom društvu, privatnosti i zaštiti podataka, pravima djeteta, pristupu pravosuđu te napretku u provedbi Konvencije o pravima osoba s invaliditetom.

Related