Publication date: 11 June 2020 Now available in all 24 official EU languages 12 August 2020

Põhiõiguste aruanne 2020 – FRA arvamused

2019. aastal oli põhiõiguste kaitses nii edasiminekut kui ka tagasilööke. Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) 2020. aasta põhiõiguste aruandes esitatakse valdkonna põhiarengute ülevaade, tuues esile saavutused ja endiselt probleemsed valdkonnad. Selles väljaandes esitatakse FRA arvamused peamiste hõlmatud teemavaldkondade arengu kohta ja neid arvamusi toetavate tõendite kokkuvõte. Sellega antakse kokkuvõtlik, kuid informatiivne ülevaade põhiõiguste valdkonna peamistest probleemidest ELis ja liikmesriikides.

Ülevaade

2019. aastal oli põhiõiguste kaitses nii edasiminekut kui ka tagasilööke. FRA 2020. aasta põhiõiguste aruandes esitatakse ülevaade peamistest arengutest ELis 2019. aasta jaanuarist detsembrini ning FRA arvamused nende kohta. Selles käsitletakse põhiteemasid, mis kujundavad põhiõiguste arutelusid kogu ELis, tuues esile saavutused ja endiselt probleemsed valdkonnad.

Käesoleval aastal keskendutakse Euroopa Liidu põhiõiguste harta praegusele kohaldamisele. Ülejäänud peatükkides käsitletakse järgmisi teemasid: võrdõiguslikkus ja diskrimineerimiskeeld, rassism, ksenofoobia ja nendega seotud sallimatus, romade integreerimine, varjupaiga- ja rändeküsimused, infoühiskond, eraelu puutumatus ja andmekaitse, lapse õigused, õiguskaitse kättesaadavus ning puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamise arengud.

Related