Publication date: 11 June 2020 Now available in all 24 official EU languages 12 August 2020

2020. gada ziņojums par pamattiesībām – FRA atzinumi

Pamattiesību aizsardzības jomā 2019. gadā bija vērojami gan sasniegumi, gan neveiksmes. FRA “2020. gada ziņojumā par pamattiesībām” ir aplūkoti galvenie jaunumi pamattiesību jomā, nosakot gan sasniegumus, gan jomas, kas aizvien rada bažas. Šajā publikācijā sniegti FRA atzinumi par galvenajiem jaunumiem attiecīgajās tematiskajās jomās un šos atzinumus pamatojošs pierādījumu apkopojums. Tādējādi ir nodrošināts kompakts, bet informatīvs pārskats par galvenajām pamattiesību problēmām, ar ko saskaras ES un tās dalībvalstis.

Pārskats

Pamattiesību aizsardzības jomā 2019. gadā bija vērojami gan sasniegumi, gan neveiksmes. FRA “2020. gada ziņojumā par pamattiesībām” ir aplūkoti galvenie jaunumi pamattiesību jomā ES no 2019. gada janvāra līdz decembrim, kā arī izklāstīti šajā saistībā pieņemtie FRA atzinumi. Tajā, norādot gan sasniegumus, gan jomas, kas vēl aizvien rada bažas, ir sniegts ieskats galvenajos jautājumos, kas raisa diskusijas par pamattiesībām visā ES.

Šā gada ziņojumā galvenā uzmanība ir veltīta ES Pamattiesību hartas pašreizējiem piemērošanas veidiem. Pārējās nodaļās ir aplūkoti tādi jautājumi kā līdztiesība un nediskriminācija; rasisms, ksenofobija un ar to saistīta neiecietība; romu integrācija; patvērums un migrācija; informācijas sabiedrība, privātums un datu aizsardzība; bērna tiesības; tiesas iestāžu pieejamība un Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas gaita.

Related