11
June
2020
Now available in all 24 official EU languages
12 August 2020

Správa o základných právach 2020 – stanoviská agentúry FRA

Z hľadiska ochrany základných práv rok 2019 priniesol
pokrok i určité nezdary. V publikácii agentúry FRA
Správa o základných právach 2020 je uvedený prehľad
hlavného vývoja v tejto oblasti, poukazuje sa
na úspechy, ale aj na oblasti, ktoré ešte stále
vyvolávajú obavy. V tejto publikácii sú uvedené
stanoviská agentúry FRA k hlavnému vývoju
v uvedených tematických oblastiach, ako aj súhrn
dôkazov podporujúcich tieto stanoviská. Uvádza sa
zároveň aj ucelený a informatívny prehľad o hlavných
výzvach v oblasti základných práv, ktorým EÚ a jej
členské štáty čelia.