Publication date: 11 June 2020 Now available in all 24 official EU languages 12 August 2020

Správa o základných právach 2020 – stanoviská agentúry FRA

Z hľadiska ochrany základných práv rok 2019 priniesol pokrok i určité nezdary. V publikácii agentúry FRA Správa o základných právach 2020 je uvedený prehľad hlavného vývoja v tejto oblasti, poukazuje sa na úspechy, ale aj na oblasti, ktoré ešte stále vyvolávajú obavy. V tejto publikácii sú uvedené stanoviská agentúry FRA k hlavnému vývoju v uvedených tematických oblastiach, ako aj súhrn dôkazov podporujúcich tieto stanoviská. Uvádza sa zároveň aj ucelený a informatívny prehľad o hlavných výzvach v oblasti základných práv, ktorým EÚ a jej členské štáty čelia.

Prehľad

Z hľadiska ochrany základných práv rok 2019 priniesol pokrok i určité nezdary. V publikácii agentúry FRA s názvom Správa o základných právach v roku 2020 sa rekapituluje hlavný vývoj v EÚ v období od januára do decembra 2019 a uvádzajú sa stanoviská agentúry k nemu. Poukazuje sa v nej na dosiahnuté úspechy v oblasti, ktoré naďalej vyvolávajú obavy, a poskytuje sa prehľad hlavných problémov, ktoré formujú diskusie o základných právach v celej EÚ.

Tento rok sa pozornosť sa zameriava na aktuálne uplatňovanie Charty základných práv EÚ. V ďalších kapitolách sa pozornosť venuje rovnosti a nediskriminácii, rasizmu, xenofóbii a súvisiacej neznášanlivosti, integrácii Rómov, azylu a migrácii, informačnej spoločnosti, ochrane súkromia a osobných údajov, právam dieťaťa, prístupu k spravodlivosti a pokroku v uplatňovaní dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Related