Publication date: 11 June 2020 Now available in all 24 official EU languages 12 August 2020

Tuarascáil um Chearta Bunúsacha 2020 – Tuairimí FRA

Bhí idir dul chun cinn agus dul ar gcúl le tabhairt faoi deara i ndáil le cosaint na gceart bunúsach in 2019. Déantar athbhreithniú i dTuarascáil um Chearta Bunúsacha 2020 FRA ar mhórfhorbairtí san earnáil, agus tarraingítear aird ar éachtaí agus ar réimsí ar ábhair imní iad go fóill. San fhoilseachán seo cuirtear i láthair tuairimí FRA maidir leis na príomhfhorbairtí sna réimsí téamacha atá curtha san áireamh, mar aon le hachoimre ar an bhfianaise atá ag tacú leis na tuairimí seo. Ar an gcaoi sin, soláthraítear forbhreathnú gairid, ach faisnéiseach, ar na príomhdhúshláin i dtaca le cearta bunúsacha atá os comhair an AE agus a Bhallstáit.

Forbhreathnú

Bhí idir dul chun cinn agus dul ar gcúl le tabhairt faoi deara i ndáil le cosaint na gceart bunúsach in 2019. Déantar athbhreithniú i dTuarascáil um Chearta Bunúsacha 2020 FRA ar mhórfhorbairtí san AE idir Eanáir agus Nollaig 2019, agus déantar cur síos achomair ar thuairimí FRA ina dtaobh. Agus aird á tarraingt ar na rudaí atá curtha i gcrích agus ar na rudaí ar ábhair imní iad go fóill, soláthraítear sa tuarascáil léargas ar na príomhcheisteanna a bhfuil díospóireachtaí ar fud an AE maidir le cearta bunúsacha á mbunú orthu.

I mbliana, breathnaítear ar an gcaoi a bhfuil Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh á cur i bhfeidhm faoi láthair. Pléitear sna caibidlí eile - comhionannas agus neamh-idirdhealú; ciníochas, seineafóibe agus éadulaingt ghaolmhar; lánpháirtiú na Romach; tearmann agus imirce; an tsochaí faisnéise, príobháideacht agus cosaint sonraí; cearta an linbh; rochtain ar an gceartas; agus forbairtí i ndáil le cur chun feidhme an Choinbhinsiúin ar Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas.

Related