11
June
2020
Now available in all 24 official EU languages
12 August 2020

Tuarascáil um Chearta Bunúsacha 2020 – Tuairimí FRA

Bhí idir dul chun cinn agus dul ar gcúl le tabhairt faoi
deara i ndáil le cosaint na gceart bunúsach in 2019.
Déantar athbhreithniú i dTuarascáil um Chearta
Bunúsacha 2020 FRA ar mhórfhorbairtí san earnáil,
agus tarraingítear aird ar éachtaí agus ar réimsí ar
ábhair imní iad go fóill. San fhoilseachán seo cuirtear
i láthair tuairimí FRA maidir leis na príomhfhorbairtí
sna réimsí téamacha atá curtha san áireamh, mar aon
le hachoimre ar an bhfianaise atá ag tacú leis na
tuairimí seo. Ar an gcaoi sin, soláthraítear
forbhreathnú gairid, ach faisnéiseach, ar na
príomhdhúshláin i dtaca le cearta bunúsacha atá os
comhair an AE agus a Bhallstáit.