eu-charter

Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh

Airteagal 49 - Prionsabail na dlíthiúlachta agus na comhréireachta i dtaca le cionta coiriúla agus pionóis

Airteagal 49 - Prionsabail na dlíthiúlachta agus na comhréireachta i dtaca le cionta coiriúla agus pionóis

1. Ní bhfaighfear aon duine ciontach in aon chion coiriúil i ngeall ar aon ghníomh nó neamhghníomh nár chion coiriúil é faoin dlí náisiúnta nó faoin dlí idirnáisiúnta tráth a dhéanta. Ná ní ghearrfar pionós is troime ná mar dob inghearrtha an tráth a rinneadh an cion coiriúil. Más rud é, tar éis an cion coiriúil a dhéanamh, go bhforáiltear do phionós níos éadroime sa dlí, beidh an pionós sin infheidhme. 2. Beidh an tAirteagal seo gan dochar do thriail agus do phionósú aon duine i ngeall ar aon ghníomh nó neamhghníomh a bhí, tráth a dhéanta, coiriúil de réir na bprionsabal ginearálta atá aitheanta ag pobal na náisiún. 3. Ní ceadmhach déine na bpionós a bheith neamhchomhréireach leis an gcion coiriúil..

 • Text:

  Leanann an tAirteagal seo an riail thraidisiúnta maidir le neamh-aisghníomhaíocht dlíthe agus smachtbhannaí coiriúla. Cuireadh leis seo an riail maidir le haisghníomhaíocht dlí choiriúil níba thrócairí, atá ann i roinnt Ballstát agus atá le fáil in Airteagal 15 den Chúnant maidir le Cearta Sibhialta agus Polaitiúla.

  Is mar a leanas atá an fhoclaíocht in Airteagal 7 den CECD:

  `1. Ní mheasfar aon duine a bheith ciontach in aon chion coiriúil i ngeall ar aon ghníomh nó neamhghníomh nár chion coiriúil faoin dlí náisiúnta nó idirnáisiúnta an tráth a rinneadh é. Ná ní ghearrfar pionós is troime ná mar dob inghearrtha an tráth a rinneadh an cion coiriúil.

  2. Ní dhéanfaidh an tAirteagal seo dochar do thriail agus pionósú aon duine in aon ghníomh nó neamhghníomh ba chion coiriúil tráth a dhéanta do réir na bprionsabal ginearálta dlí a aithníos náisiúin shibhialta.`

  I mír 2, scriosadh an tagairt do náisiúin `shibhialta`, ní athraíonn sé seo an bhrí atá leis an mír, ina dtagraítear ach go háirithe do chionta in aghaidh na daonnachta. I gcomhréir le hAirteagal 52(3), is ionann brí agus raon feidhme atá don cheart a ráthaítear anseo agus don cheart a ráthaítear sa CECD.

  I mír 3 luaitear prionsabal ginearálta na comhréire idir pionóis agus cionta coiriúla, prionsabal atá cumhdaithe i gcomhthraidisiúin bhunreachtúla na mBallstát agus i gcásdlí Chúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach.

  Source:
  Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh C 303/17 - 14.12.2007
  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  Ullmhaíodh na mínithe seo i dtosach faoi údarás Praesidium an Choinbhinsiúin a dhréachtaigh an Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh. Tugadh suas chun dáta iad faoi chúram Praesidium an Choinbhinsiúin Eorpaigh i bhfianaise na gcoigeartuithe dréachtaithe a rinne an Coinbhinsiún sin ar théacs na Cairte (go háirithe ar Airteagail 51 agus 52) agus i bhfianaise an fhoráis a tháinig ar dhlí an Aontais. Cé nach bhfuil stádas dlí acu iontu féin, is mór is fiú iad mar uirlis léirithe arb é is aidhm di forálacha na Cairte a shoiléiriú.
 • Défense Active des Amateurs d’Armes ASBL and Others v Conseil des ministres
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2024:200
 • Criminal proceedings against G. ST. T.
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2023:791
 • Ministerio Fiscal v Juan
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2023:684
 • Criminal proceedings against C.I. and Others
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2023:606
 • Order of Flemish Bars and Alain Claes and the de facto association “Belgian Association of Tax Lawyers” and others v. The Government of the Brussels-Capital Region and the Flemish Government
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Constitutional Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:BE:GHCC:2023:ARR.111
 • National Anticorruption Agency, Bacau office and defendants A. and B.
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court of Justice and Cassation
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • IL-PULIZIJA vs BORG STEPHEN ET.
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Court of Criminal Appeal (Inferior)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
 • Zammit Joseph vs. Kummisarju Tal-Pulizija Et
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Court of Appeal (Civil, Superior)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:MT:ACIV:2022:132839
 • Rene Chelleri
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Constitutional Court of the Republic of Croatia
  Type:
  Decision
  Policy area:
  External relations
  ECLI (European case law identifier):
 • A (limited responsibility company) v. The National Competition Council (Consiliul Concurenței)
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  High Court of Cassation and Justice (Fiscal and Administrative Section)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):

52 results found

 • Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden
  Tír:
  Netherlands

  Artikel 16 Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling.

 • Charter of Fundamental Rights and Freedoms
  Tír:
  Czechia

  Article 39 Only a law may designate which acts constitute a crime and what penalties, or other detriments to rights or property, may be imposed for committing them. Article 40 (1) Only a court may decide on guilt and on the punishment for criminal offences. (...) (6) The question whether an act is punishable or not shall be considered, and penalties shall be imposed, in accordance with the law in effect at the time the act was committed. A subsequent law shall be applied if it is more favorable for the offender.

 • Listina základních práv a svobod
  Tír:
  Czechia

  Článek 39 Jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem a jaký trest, jakož i jaké jiné újmy na právech nebo majetku, ze za jeho spáchání uložit. Článek 40 (1) Jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy. (...) (6) Trestnost činu se posuzuje a trest se ukládá podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán. Pozdějšího zákona se použije, jestliže je to pro pachatele příznivější.

 • Human Rights Act 1998
  Tír:
  United Kingdom

  See ECHR provisions of Article 7 which have been incorporated into UK law by the Human Rights Act 1998.. Schdule 1, Article 7 No punishment without law
  1 No one shall be held guilty of any criminal offence on account of any act or omission which did not constitute a criminal offence under national or international law at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the criminal offence was committed.
  2 This Article shall not prejudice the trial and punishment of any person for any act or omission which, at the time when it was committed, was criminal according to the general principles of law recognised by civilised nations.

 • Instrument of Government
  Tír:
  Sweden

  Chapter 2 - Fundamental rights and freedoms: Article 10 No one may be sentenced to a penalty or penal sanction for an act which was not subject to a penal sanction at the time it was committed. Nor may anyone be sentenced to a penal sanction which is more severe than that which was in force when the act was committed. The provisions
  laid down here with respect to penal sanctions also apply to forfeiture and other special legal effects of crime (...)

  Article 11 No court of law may be established on account of an act already committed, or for a particular dispute or otherwise for a particular case. Legal proceedings shall be carried out fairly and within a reasonable period of time. Proceedings in courts of law shall be open to the public.

 • Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform
  Tír:
  Sweden

  2 kapitlet - Grundläggande fri- och rättigheter: 10 § Straff eller annan brottspåföljd får icke åläggas för gärning som icke var belagd med brottspåföljd, när den förövades. Ej heller får svårare brottspåföljd åläggas för gärningen än den som var föreskriven då. Vad nu sagts om brottspåföljd gäller även förverkande och annan särskild rättsverkan av brott.(...); 11 § Domstol får icke inrättas för redan begången gärning och ej heller för viss tvist eller i övrigt för visst mål. Förhandling vid domstol skall vara offentlig.

 • Constitutión Española
  Tír:
  Spain

  Artículo 9 (…) 3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Artículo 25 1. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento. 2. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad. 3. La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad.

 • Constitution of the Kingdom of Spain
  Tír:
  Spain

  Section 9 (...) (3) The Constitution guarantees the principle of legality, the hierarchy of legal provisions, the publicity of legal statutes, the non-retroactivity of punitive provisions that are not favourable to or restrictive of individual rights, the certainty that the rule of law shall prevail, the accountability of public authorities, and the prohibition of arbitrary action of public authorities.

  Section 25(1) No one may be convicted or sentenced for actions or omissions which when committed did not constitute a criminal offence, misdemeanour or administrative offence under the law then in force. (2) Punishments entailing imprisonment and security measures shall be aimed at reeducation and social rehabilitation and may not involve forced labour. The person sentenced to prison shall enjoy, during the imprisonment, the fundamental rights contained in this Chapter except those expressly restricted by the content of the sentence, the purpose of the punishment and the penitentiary law. In any case, he or she shall be entitled to paid work and to the appropriate Social Security benefits, as well as to access to cultural opportunities and the overall development of his or her personality. (3) The Civil Administration may not impose penalties which directly of indirectly imply deprivation of freedom.

 • Constitution of the Republic of Slovenia
  Tír:
  Slovenia

  Article 28 (Principle of Legality in Criminal Law) No one may be punished for an act which had not been declared a criminal offence under law, or for which a penalty had not been prescribed, at the time the act was performed. Acts that are criminal shall be established and the resulting penalties pronounced according to the law that was in force at the time the act was performed, save where a more recent law adopted is more lenient towards the offender.

 • Ustava Republike Slovenije
  Tír:
  Slovenia

  28. člen (načelo zakonitosti v kazenskem pravu)Nihče ne sme biti kaznovan za dejanje, za katero ni zakon določil, da je kaznivo, in ni zanj predpisal kazni, še preden je bilo dejanje storjeno. Dejanja, ki so kazniva, se ugotavljajo in kazni zanje izrekajo po zakonu, ki je veljal ob storitvi dejanja, razen če je novi zakon za storilca milejši.

 • Constitution of the Slovak Republic
  Tír:
  Slovakia

  Article 49 Only the law shall lay down which conduct constitutes a criminal act, and what punishment, or other forms of deprivation of rights, or property, may be imposed for its commitment. Article 50 (...) (6) Whether any act is criminal is assessed, and punishment is determined, in accordance with the law valid at the time when the act was committed. A more recent law is applied, if it is more favorable for the perpetrator.

 • Ústava Slovenskej republiky
  Tír:
  Slovakia

  Čl. 49 Len zákon ustanoví, ktoré konanie je trestným činom a aký trest, prípadne iné ujmy na právach alebo majetku možno uložiť za jeho spáchanie. Čl. 50(...) (6) Trestnosť činu sa posudzuje a trest sa ukladá podľa zákona účinného v čase, keď bol čin spáchaný. Neskorší zákon sa použije, ak je to pre páchateľa priaznivejšie.

 • Constituția României
  Tír:
  Romania

  Articolul 23(12) Nici o pedeapsa nu poate fi stabilita sau aplicata decât în conditiile si în temeiul legii.

 • Constitution of Romania
  Tír:
  Romania

  Article 23(12) Penalties shall be established or applied only in accordance with and on the grounds of the law.

 • Constituição da República Portuguesa
  Tír:
  Portugal

  Artigo 29.º (Aplicação da lei criminal) 1. Ninguém pode ser sentenciado criminalmente senão em virtude de lei anterior que declare punível a acção ou a omissão, nem sofrer medida de segurança cujos pressupostos não estejam fixados em lei anterior. 2. O disposto no número anterior não impede a punição, nos limites da lei interna, por acção ou omissão que no momento da sua prática seja considerada criminosa segundo os princípios gerais de direito internacional comummente reconhecidos. 3. Não podem ser aplicadas penas ou medidas de segurança que não estejam expressamente cominadas em lei anterior. 4. Ninguém pode sofrer pena ou medida de segurança mais graves do que as previstas no momento da correspondente conduta ou da verificação dos respectivos pressupostos, aplicando-se retroactivamente as leis penais de conteúdo mais favorável ao arguido. 5. Ninguém pode ser julgado mais do que uma vez pela prática do mesmo crime. 6. Os cidadãos injustamente condenados têm direito, nas condições que a lei prescrever, à revisão da sentença e à indemnização pelos danos sofridos. Artigo 30.º (Limites das penas e das medidas de segurança) 1. Não pode haver penas nem medidas de segurança privativas ou restritivas da liberdade com carácter perpétuo ou de duração ilimitada ou indefinida. 2. Em caso de perigosidade baseada em grave anomalia psíquica, e na impossibilidade de terapêutica em meio aberto, poderão as medidas de segurança privativas ou restritivas da liberdade ser prorrogadas sucessivamente enquanto tal estado se mantiver, mas sempre mediante decisão judicial. 3. A responsabilidade penal é insusceptível de transmissão. 4. Nenhuma pena envolve como efeito necessário a perda de quaisquer direitos civis, profissionais ou políticos. 5. Os condenados a quem sejam aplicadas pena ou medida de segurança privativas da liberdade mantêm a titularidade dos direitos fundamentais, salvas as limitações inerentes ao sentido da condenação e às exigências próprias da respectiva execução.

 • Constituição da República Portuguesa
  Tír:
  Portugal

  Artigo 29.º (Aplicação da lei criminal) 1. Ninguém pode ser sentenciado criminalmente senão em virtude de lei anterior que declare punível a acção ou a omissão, nem sofrer medida de segurança cujos pressupostos não estejam fixados em lei anterior. 2. O disposto no número anterior não impede a punição, nos limites da lei interna, por acção ou omissão que no momento da sua prática seja considerada criminosa segundo os princípios gerais de direito internacional comummente reconhecidos. 3. Não podem ser aplicadas penas ou medidas de segurança que não estejam expressamente cominadas em lei anterior. 4. Ninguém pode sofrer pena ou medida de segurança mais graves do que as previstas no momento da correspondente conduta ou da verificação dos respectivos pressupostos, aplicando-se retroactivamente as leis penais de conteúdo mais favorável ao arguido. 5. Ninguém pode ser julgado mais do que uma vez pela prática do mesmo crime. 6. Os cidadãos injustamente condenados têm direito, nas condições que a lei prescrever, à revisão da sentença e à indemnização pelos danos sofridos. Artigo 30.º (Limites das penas e das medidas de segurança) 1. Não pode haver penas nem medidas de segurança privativas ou restritivas da liberdade com carácter perpétuo ou de duração ilimitada ou indefinida. 2. Em caso de perigosidade baseada em grave anomalia psíquica, e na impossibilidade de terapêutica em meio aberto, poderão as medidas de segurança privativas ou restritivas da liberdade ser prorrogadas sucessivamente enquanto tal estado se mantiver, mas sempre mediante decisão judicial. 3. A responsabilidade penal é insusceptível de transmissão. 4. Nenhuma pena envolve como efeito necessário a perda de quaisquer direitos civis, profissionais ou políticos. 5. Os condenados a quem sejam aplicadas pena ou medida de segurança privativas da liberdade mantêm a titularidade dos direitos fundamentais, salvas as limitações inerentes ao sentido da condenação e às exigências próprias da respectiva execução.

 • Constitution of the Portuguese Republic
  Tír:
  Portugal

  Article 29 (Application of criminal law) (1) No one may be sentenced under the criminal law unless the action or omission in question is punishable under a pre-existing law, nor may any person be the object of a security measure unless the prerequisites therefore are laid down by a pre-existing law. (2) The provisions of the previous paragraph do not preclude the punishment up to the limits laid down by internal Portuguese law of an action or omission which was deemed criminal under the general principles of international law that were commonly recognised at the moment of its commission. (3) No sentence or security measure may be applied unless it is expressly sanctioned by a pre-existing law. (4) No one may be the object of a sentence or security measure that is more severe than those provided for at the moment of the conduct in question, or at that at which the prerequisites for the application of such a measure were fulfilled, while criminal laws whose content is more favourable to the accused person shall be applied retroactively. (5) No one may be tried more than once for commission of the same crime. (6) Citizens who are unjustly convicted have the right to the review of their sentences and to compensation for the damages they have suffered, as laid down by law. Article 30 (Limits on sentences and security measures) (1) No sentence or security measure that deprives or restricts freedom may be perpetual in nature or have an unlimited or undefined duration. (2) In cases of danger based on a serious psychic abnormality in which therapy in an open environment is impossible, security measures that deprive or restrict freedom may be successively extended for as long as the psychic state in question is maintained, but always by judicial decision. (3) Criminal liability is not transferable. (4) No sentence shall automatically involve the loss of any civil, professional or political right. (5) Convicted persons who are the object of a sentence or security measure that deprives them of their freedom retain their fundamental rights, save for the limitations that are inherent to the purpose of their convictions and to the specific requirements imposed by the execution of the respective sentences.

 • Constitution of the Portuguese Republic
  Tír:
  Portugal

  Article 29 (Application of criminal law) (1) No one may be sentenced under the criminal law unless the action or omission in question is punishable under a pre-existing law, nor may any person be the object of a security measure unless the prerequisites therefore are laid down by a pre-existing law. (2) The provisions of the previous paragraph do not preclude the punishment up to the limits laid down by internal Portuguese law of an action or omission which was deemed criminal under the general principles of international law that were commonly recognised at the moment of its commission. (3) No sentence or security measure may be applied unless it is expressly sanctioned by a pre-existing law. (4) No one may be the object of a sentence or security measure that is more severe than those provided for at the moment of the conduct in question, or at that at which the prerequisites for the application of such a measure were fulfilled, while criminal laws whose content is more favourable to the accused person shall be applied retroactively. (5) No one may be tried more than once for commission of the same crime. (6) Citizens who are unjustly convicted have the right to the review of their sentences and to compensation for the damages they have suffered, as laid down by law. Article 30 (Limits on sentences and security measures) (1) No sentence or security measure that deprives or restricts freedom may be perpetual in nature or have an unlimited or undefined duration. (2) In cases of danger based on a serious psychic abnormality in which therapy in an open environment is impossible, security measures that deprive or restrict freedom may be successively extended for as long as the psychic state in question is maintained, but always by judicial decision. (3) Criminal liability is not transferable. (4) No sentence shall automatically involve the loss of any civil, professional or political right. (5) Convicted persons who are the object of a sentence or security measure that deprives them of their freedom retain their fundamental rights, save for the limitations that are inherent to the purpose of their convictions and to the specific requirements imposed by the execution of the respective sentences.

 • Constitution of the Republic of Poland
  Tír:
  Poland

  Article 421. Only a person who has committed an act prohibited by a statute in force at the moment of commission thereof, and which is subject to a penalty, shall be held criminally responsible. This principle shall not prevent punishment of any act which, at the moment of its commission, constituted an offence within the meaning of international law.

 • Constitution of the Republic of Poland
  Tír:
  Poland

  Article 42.1. Only a person who has committed an act prohibited by a statute in force at the moment of commission thereof, and which is subject to a penalty, shall be held criminally responsible. This principle shall not prevent punishment of any act which, at the moment of its commission, constituted an offence within the meaning of international law.

2 results found

 • Directive (EU) 2016/680 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by competent authorities for the purposes of the prevention, investigation, detec...

  Article 57. Penalties:
  Member States shall lay down the rules on penalties applicable to infringements of the provisions adopted pursuant to this Directive and shall take all measures necessary to ensure that they are implemented. The penalties provided for shall be effective, proportionate and dissuasive.

 • Directive 2014/42/EU of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 on the freezing and confiscation of instrumentalities and proceeds of crime in the European Union

  Article 4 - Confiscation
  ‘1. Member States shall take the necessary measures to enable the confiscation, either in whole or in part, of instrumentalities and proceeds or property the value of which corresponds to such instrumentalities or proceeds, subject to a final conviction for a criminal offence, which may also result from proceedings in absentia.
  2. Where confiscation on the basis of paragraph 1 is not possible, at least where such impossibility is the result of illness or absconding of the suspected or accused person, Member States shall take the necessary measures to enable the confiscation of instrumentalities and proceeds in cases where criminal proceedings have been initiated regarding a criminal offence which is liable to give rise, directly or indirectly, to economic benefit, and such proceedings could have led to a criminal conviction if the suspected or accused person had been able to stand trial.‘
  Article 5 - Extended confiscation
  ‘1. Member States shall adopt the necessary measures to enable the confiscation, either in whole or in part, of property belonging to a person convicted of a criminal offence which is liable to give rise, directly or indirectly, to economic benefit, where a court, on the basis of the circumstances of the case, including the specific facts and available evidence, such as that the value of the property is disproportionate to the lawful income of the convicted person, is satisfied that the property in question is derived from criminal conduct.‘

0 results found