You are here:

Airteagal 54 - Toirmeasc ar chearta a mhí-úsáid

Ní léireofar aon ní sa Chairt seo ar dhóigh a thabharfadh le tuiscint go bhfuil aon cheart ann chun gabháil le haon ghníomhaíocht nó aon ghníomh a dhéanamh arb é is aidhm dó na cearta nó na saoirsí atá aitheanta sa Chairt seo a mhilleadh nó iad a theorannú níos mó ná mar a fhoráiltear sa Chairt..

  Text:

  Freagraíonn an tAirteagal seo d'Airteagal 17 den CECD:

  `Ní cead aon ní sa Choinbhinsiún seo a léiriú mar ní a bheir d'aon Stát, grúpa, nó duine ceart ar bith chun páirt a ghlacadh in aon ghníomh d'fhonn aon chearta nó saoirse dá luaitear anseo a dhíothú, nó a theorannú thar mar a fhoráiltear sa Choinbhinsiún seo.`

  [*] Nóta ón eagarthóir: Tá na tagairtí d'uimhreacha Airteagal sa Chonradh tugtha cothrom le dáta agus tá ceartú déanta ar earráidí follasacha áirithe.

  Source:
  Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh C 303/17 - 14.12.2007

  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  Ullmhaíodh na mínithe seo i dtosach faoi údarás Praesidium an Choinbhinsiúin a dhréachtaigh an Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh. Tugadh suas chun dáta iad faoi chúram Praesidium an Choinbhinsiúin Eorpaigh i bhfianaise na gcoigeartuithe dréachtaithe a rinne an Coinbhinsiún sin ar théacs na Cairte (go háirithe ar Airteagail 51 agus 52) agus i bhfianaise an fhoráis a tháinig ar dhlí an Aontais. Cé nach bhfuil stádas dlí acu iontu féin, is mór is fiú iad mar uirlis léirithe arb é is aidhm di forálacha na Cairte a shoiléiriú.

19 results found

 • Charter of Fundamental Rights and Freedoms

  URL:
  Charter of Fundamental Rights and Freedoms
  Country:
  Czechia

  Article 4 (...) (4) When employing the provisions concerning limitations upon the fundamental rights and freedoms, the essence and significance of these rights and freedoms must be preserved. Such limitations shall not be misused for purposes other than those for which they were enacted.

 • Listina základních práv a svobod

  URL:
  Listina základních práv a svobod
  Country:
  Czechia

  Článek 4 (…) (4) Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena.

 • Constitution of the Slovak Republic

  URL:
  Constitution of the Slovak Republic
  Country:
  Slovakia

  Article 1 (1) The Slovak Republic is a sovereign, democratic state governed by the rule of law.(...)

 • Ústava Slovenskej republiky

  URL:
  Ústava Slovenskej republiky
  Country:
  Slovakia

  Čl. 1 (1) Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. (...)

 • Constituição da República Portuguesa

  URL:
  Constituição da República Portuguesa
  Country:
  Portugal

  Artigo 16.º (Âmbito e sentido dos direitos fundamentais) 1. Os direitos fundamentais consagrados na Constituição não excluem quaisquer outros constantes das leis e das regras aplicáveis de direito internacional. 2. Os preceitos constitucionais e legais relativos aos direitos fundamentais devem ser interpretados e integrados de harmonia com a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Artigo 18.º (Força jurídica) 1. Os preceitos constitucionais respeitantes aos direitos, liberdades e garantias são directamente aplicáveis e vinculam as entidades públicas e privadas. 2. A lei só pode restringir os direitos, liberdades e garantias nos casos expressamente previstos na Constituição, devendo as restrições limitar-se ao necessário para salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos. 3. As leis restritivas de direitos, liberdades e garantias têm de revestir carácter geral e abstracto e não podem ter efeito retroactivo nem diminuir a extensão e o alcance do conteúdo essencial dos preceitos constitucionais.

 • Constitution of the Portuguese Republic

  URL:
  Constitution of the Portuguese Republic
  Country:
  Portugal

  Article 16 (Scope and interpretation of fundamental rights) (1) The fundamental rights enshrined in the Constitution shall not exclude any other set out in applicable international laws and legal rules. (2) The constitutional precepts concerning fundamental rights must be interpreted and completed in harmony with the Universal Declaration of Human Rights. Article 18 (Legal force) (1) The constitutional precepts with regard to rights, freedoms and guarantees are directly applicable and are binding on public and private entities. (2) The law may only restrict rights, freedoms and guarantees in cases expressly provided for in the Constitution, and such restrictions must be limited to those needed to safeguard other constitutionally protected rights and interests. (3). Laws that restrict rights, freedoms and guarantees must have a general and abstract nature and may not have a retroactive effect or reduce the extent or scope of the essential content of the constitutional precepts.

 • Constitution of the Hellenic Republic

  URL:
  Constitution of the Hellenic Republic
  Country:
  Greece

  Article 25 (3) The abusive exercise of rights is not permitted […]

 • Constitution of the Hellenic Republic

  Country:
  Greece

  Article 25(...) Abuse of rights shall be prohibited. (...)

 • Το Σύνταγμα της Ελλάδας

  URL:
  Το Σύνταγμα της Ελλάδας
  Country:
  Greece

  Άρθρο 25 (3) Η καταχρηστική άσκηση δικαιώματος δεν επιτρέπεται. [...]

 • Basic Law for the Federal Republic of Germany

  URL:
  Basic Law for the Federal Republic of Germany
  Country:
  Germany

  Article 18 Whoever abuses the freedom of expression, in particular the freedom of the press (paragraph (1) of Article 5), the freedom of teaching (paragraph (3) of Article 5), the freedom of assembly (Article 8), the freedom of association (Article 9), the privacy of correspondence, posts and telecommunications (Article 10), the rights of property (Article 14), or the right of asylum (Article 16a) in order to combat the free democratic basic order shall forfeit these basic rights. This forfeiture and its extent shall be declared by the Federal Constitutional Court.

 • Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland

  URL:
  Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
  Country:
  Germany

  Artikel 18 Wer die Freiheit der Meinungsäußerung, insbesondere die Pressefreiheit (Artikel 5 Abs. 1), die Lehrfreiheit (Artikel 5 Abs. 3), die Versammlungsfreiheit (Artikel 8), die Vereinigungsfreiheit (Artikel 9), das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis (Artikel 10), das Eigentum (Artikel 14) oder das Asylrecht (Artikel 16a) zum Kampfe gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung mißbraucht, verwirkt diese Grundrechte. Die Verwirkung und ihr Ausmaß werden durch das Bundesverfassungsgericht ausgesprochen.

 • Constitution of the Republic of Estonia

  URL:
  Constitution of the Republic of Estonia
  Country:
  Estonia

  Article 10. The rights, freedoms and duties set out in this chapter do not preclude other rights, freedoms and duties which arise from the spirit of the Constitution or are in accordance therewith, and which are in conformity with the principles of human dignity, social justice and democratic government founded on the rule of law.

 • The Constitution of the Republic of Cyprus

  URL:
  The Constitution of the Republic of Cyprus
  Country:
  Cyprus

  Article 34 Nothing in this Part may be interpreted as implying for any Community, group or person any right to engage in any activity or perform any act aimed at the undermining or destruction of the constitutional order established by this Constitution or at the destruction of any of the rights and liberties set forth in this Part or at their limitation to a greater extent than is provided for therein.

 • Tο Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας

  URL:
  Tο Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας
  Country:
  Cyprus

  ΑΡΘΡΟΝ 34 Ουδέν εκ των εν τω παρόντι, μέρει διαλαμβανομένων δύναται να ερμηνευθή ως παρέχον οιονδήποτε δικαίωμα εις οιονδήποτε κοινότητα, ομάδα ή άτομον να επιδοθή εις οιανδήποτε δράσιν ή εκτέλεσιν οιασδήποτε πράξεως σκοπούσης την υπονόμευσιν ή την κατάργησιν της υπό του Συντάγματος καθιδρυομένης συνταγματικής τάξεως ή την κατάργησιν οιουδήποτε εκ των εν τω παρόντι μέρει καθοριζομένων δικαιωμάτων ή ελευθεριών ή τον περιορισμόν αυτών εις μεγαλύτερον του οριζομένου εν τω παρόντι μέρει βαθμόν.

 • Constitution of the Republic of Croatia

  URL:
  Constitution of the Republic of Croatia
  Country:
  Croatia

       

 • Constitution of the Republic of Bulgaria

  URL:
  Constitution of the Republic of Bulgaria
  Country:
  Bulgaria

  Art. 57. (2) Rights shall not be abused, nor shall they be exercised to the detriment of the rights or the legitimate interests of others.

 • КОНСТИТУЦИЯ на Република България

  URL:
  КОНСТИТУЦИЯ на Република България
  Country:
  Bulgaria

  Чл. 57. (2) Не се допуска злоупотреба с права, както и тяхното упражняване, ако то накърнява права или законни интереси на други.

 • Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten

  URL:
  Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
  Country:
  Austria

  Artikel 17 Keine Bestimmung dieser Konvention darf dahin ausgelegt werden, daß sie für einen Staat, eine Gruppe oder eine Person das Recht begründet, eine Tätigkeit auszuüben oder eine Handlung zu begehen, die auf die Abschaffung der in der vorliegenden Konvention festgelegten Rechte und Freiheiten oder auf weitergehende Beschränkungen dieser Rechte und Freiheiten, als in der Konvention vorgesehen, hinzielt.

 • The European Convention on Human Rights (ECHR)

  URL:
  The European Convention on Human Rights (ECHR)
  Country:
  Austria

  Article 17 Nothing in this Convention may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein or at their limitation to a greater extent than is provided for in the Convention.

0 results found

0 results found