Publication date: 11 June 2020 Now available in all 24 official EU languages 12 August 2020

Verslag over de grondrechten 2020 — FRA-adviezen

Het jaar 2019 kende zowel vooruitgang als teleurstellingen bij de bescherming van grondrechten. In het Verslag over de grondrechten 2020 van het FRA worden de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de grondrechten geëvalueerd en wordt niet alleen ingegaan op de behaalde successen, maar ook gewezen op blijvende punten van zorg. Deze publicatie laat de FRA-adviezen over de belangrijkste ontwikkelingen op de besproken thematische gebieden de revue passeren en geeft een samenvatting van de feitelijke gegevens waarop deze adviezen berusten. Het resultaat is een beknopt, maar informatief overzicht van de belangrijkste uitdagingen op grondrechtengebied waarvoor de EU en haar lidstaten zich nog gesteld zien.

Overzicht

Het jaar 2019 kende zowel vooruitgang als teleurstellingen bij de bescherming van grondrechten. Het Verslag over de grondrechten 2020 van het FRA evalueert de belangrijkste ontwikkelingen in de EU tussen januari en december 2019 en geeft een overzicht van zijn adviezen. Doordat het verslag niet alleen ingaat op de behaalde successen, maar ook wijst op de resterende punten van zorg, legt het de voornaamste thema’s bloot die centraal staan in het grondrechtendebat in de EU.

In het focusgedeelte van dit jaar wordt ingegaan op de huidige toepassingen van het EU-Handvest van de grondrechten. In de overige hoofdstukken komen de volgende onderwerpen aan bod: gelijkheid en non-discriminatie; racisme, vreemdelingenhaat en daarmee samenhangende onverdraagzaamheid; integratie van Roma; asiel en migratie; de informatiemaatschappij, privacy en gegevensbescherming; rechten van het kind; toegang tot de rechter, en ontwikkelingen rond de tenuitvoerlegging van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap.

Related