Publication date: 11 June 2020 Now available in all 24 official EU languages 12 August 2020

2020 m. ataskaita apie pagrindinių teisių būklę. FRA nuomonės

2019 m. pagrindinių teisių apsaugos srityje padaryta pažanga, tačiau neišvengta ir nesėkmių. Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros (angl. FRA) 2020 m. ataskaitoje apie pagrindinių teisių būklę apžvelgiami svarbiausi šios srities pokyčiai, taip pat aptariami laimėjimai ir neišspręsti susirūpinimą keliantys klausimai. Šiame leidinyje pateikiamos FRA nuomonės apie pagrindines nagrinėjamų teminių sričių naujoves ir trumpa faktinių duomenų, kuriais grindžiamos šios nuomonės, apžvalga. Jame glaustai, tačiau informatyviai apžvelgiamos didžiausios ES ir jos valstybėse narėse kylančios su pagrindinėmis teisėmis susijusios problemos.

Apžvalga

2019 m. pagrindinių teisių apsaugos srityje padaryta pažanga, tačiau neišvengta ir nesėkmių. FRA 2020 m. ataskaitoje apie pagrindinių teisių būklę apžvelgiami svarbiausi ES 2019 m. sausio–gruodžio mėn. įvykę pokyčiai ir pateikiamos FRA nuomonės šiais klausimais. Atkreipiant dėmesį tiek į laimėjimus, tiek į neišspręstus probleminius klausimus, ataskaitoje pateikiamos įžvalgos svarbiausiais klausimais, kuriais ES diskutuojama dėl pagrindinių teisių.

Šiais metais daugiausia dėmesio skiriama dabartiniam ES pagrindinių teisių chartijos taikymui. Kituose skyriuose nagrinėjami tokie klausimai, kaip lygybė ir nediskriminavimas, rasizmas, ksenofobija ir susijusi nepakanta, romų integracija, prieglobstis ir migracija, informacinė visuomenė, privatumas ir duomenų apsauga, vaiko teisės, teisė kreiptis į teismą ir pokyčiai, susiję su Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimu.

Related