Publication date: 11 June 2020 Now available in all 24 official EU languages 12 August 2020

Zpráva o základních právech 2020 – stanoviska agentury FRA

Rok 2019 přinesl v oblasti ochrany základních práv pokrok i nezdary. Zpráva o základních právech 2020 agentury FRA přináší přehled hlavního vývoje v této oblasti a upozorňuje jak na úspěchy, tak na oblasti, které i nadále vzbuzují obavy. Tato publikace představuje stanoviska agentury FRA k hlavnímu vývoji v uvedených tematických oblastech a souhrn důkazů podporujících tato stanoviska. Poskytuje tak hutný, ale informativní přehled hlavních problémů, jimž EU a její členské státy čelí v oblasti základních práv.

Přehled

Rok 2019 přinesl v oblasti ochrany základních práv pokrok i nezdary. Zpráva o základních právech 2020 agentury FRA přináší přehled hlavního vývoje v EU od ledna do prosince roku 2019 a stanoviska agentury FRA k němu. Hovoří se v ní o dosažených úspěších i oblastech, které i nadále vzbuzují obavy, a poskytuje přehled hlavních témat, která utvářejí debatu o lidských právech v celé EU.

Hlavní kapitola zprávy se letos zaměřuje na stávající uplatňování Listiny základních práv EU. Ostatní kapitoly se věnují těmto tématům: rovnost a nediskriminace; rasismus, xenofobie a související nesnášenlivost; integrace Romů; azyl a migrace; informační společnost, soukromí a ochrana údajů; práva dítěte; přístup ke spravedlnosti a vývoj z hlediska provádění Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením.

Related