Publication date: 10 June 2021

Доклад относно основните права — 2021 г. - Становища на FRA

През 2020 г. отбелязахме както напредък, така и неуспехи по отношение на защитата на основните права. В Доклада относно основните права (2021 г.) на FRA е извършен преглед на важните развития в областта, като са посочени както постиженията, така и областите, които все още пораждат.

Общ преглед

В настоящата публикация са представени становищата на FRA относно основните развития в обхванатите тематични области и обзор на доказателствата в подкрепа на тези становища. По този начин е направен стегнат, но съдържателен преглед на основните предизвикателства в областта на основните права, пред които са изправени ЕС и държави членки.

Related