10
June
2021

2021. gada ziņojums par pamattiesībām - FRA atzinumi

Pamattiesību aizsardzības jomā 2020. gadā bija
vērojami gan sasniegumi, gan neveiksmes. FRA
2021. gada ziņojumā par pamattiesībām aplūkoti
galvenie jaunumi pamattiesību jomā, nosakot gan
sasniegumus, gan jomas, kas aizvien rada bažas.
Pārskats

Šajā publikācijā sniegti FRA atzinumi par galvenajiem jaunumiem attiecīgajās tematiskajās jomās un šos atzinumus pamatojošs pierādījumu apkopojums. Tādējādi ir nodrošināts kompakts, bet informatīvs pārskats par galvenajām pamattiesību problēmām, ar ko saskaras ES un tās dalībvalstis.