28
September
2022

Директива (ЕС) 2017/541 относно борбата с тероризма - Въздействие върху основните права и свободи - Резюме

Терористичните актове представляват сериозна заплаха за живота и безопасността на хората, както и сериозно предизвикателство за сигурността за държавите. В същото време законодателството, политиките и другите мерки за борба с тероризма могат да доведат пряко или косвено до сериозни ограничения на основните права и да окажат неблагоприятно въздействие върху отделни лица, групи и обществото като цяло. В настоящото резюме са представени основните констатации на Агенцията
на Европейския съюз за основните права (FRA) от нейния доклад относно Директива (ЕС) 2017/541 относно борбата с тероризма — основният наказателноправен инструмент на равнището на ЕС в областта на борбата с тероризма.
Общ преглед

Директивата беше приета през 2017 г. с цел справяне с нарастващата терористична заплаха, свързана предимно с лица, които пътуват в чужбина с цел тероризъм и представляват заплаха при завръщането си, обикновено наричани чуждестранни бойци терористи. За тази цел в директивата се изисква от държавите членки да предприемат нови мерки за борба с тероризма, включително да се криминализират престъпления като пътуване с цел тероризъм или получаване на обучение с цел тероризъм.

Директивата и нейното въздействие върху основните права привлякоха значително обществено внимание. Европейската комисия поиска от FRA да извърши проучване на въздействието на директивата върху основните права и свободи, за да подкрепи собствената си оценка на директивата, като бъде обърнато специално внимание на конкретни промени, въведени с директивата, и бъде направена съпоставка на тези промени с предишни правни инструменти на ЕС.

Целта е констатациите и становищата, произтичащи от това проучване, да допринесат за прилагането на законодателството, политиката и другите мерки на ЕС в областта на борбата с тероризма в целия ЕС при пълно зачитане на основните права.

Констатациите на FRA се основават предимно на интервюта с практикуващи специалисти и експерти, които имат конкретен опит или са специализирани в областта на борбата с тероризма в Белгия, Германия, Гърция, Испания, Унгария, Франция и Швеция.

Работата на място беше подкрепена от ограничено проучване на документи във всичките 25 държави членки, обхванати от директивата.