28
September
2022

Direktiv (EU) 2017/541 om bekämpande av terrorism. Inverkan på de grundläggande rättigheterna och friheterna

Terrorism är ett allvarligt hot mot människors liv och trygghet och en svår säkerhetsutmaning för alla länder. Samtidigt kan lagstiftning om terrorismbekämpning, politik och andra åtgärder direkt eller indirekt medföra allvarliga begränsningar av de grundläggande rättigheterna och påverka individer, grupper och samhället som helhet negativt. I denna sammanfattning presenteras FRA:s viktigaste resultat i dess rapport om direktiv (EU) 2017/541 om bekämpande av terrorism, det viktigaste straffrättsliga instrumentet på EU-nivå på området terrorismbekämpning.
Översikt

Direktivet antogs 2017 för att ta itu med det växande terroristhot som främst är förknippat med personer som reser utomlands för terrorismsyften och utgör ett hot vid sitt återvändande, allmänt kallat utländska terroriststridande. I detta syfte åläggs medlemsstaterna i direktivet att vidta nya åtgärder för att bekämpa terrorism, inbegripet kriminalisering av brott som resor för terrorismsyften eller mottagande av utbildning för terrorismsyften.

Direktivet och dess inverkan på de grundläggande rättigheterna har väckt stor uppmärksamhet bland allmänheten. Europeiska kommissionen bad FRA att bedriva forskning om direktivets inverkan på de grundläggande rättigheterna och friheterna för att stödja dess egen bedömning av direktivet, med fokus på specifika ändringar som infördes i direktivet i jämförelse med tidigare EU-rättsakter.

Syftet är att resultaten och yttrandena från denna forskning ska bidra till genomförandet av EU:s lagstiftning, politik och andra åtgärder inom området terrorismbekämpning i hela EU i full överensstämmelse med de grundläggande rättigheterna.

FRA:s resultat bygger främst på intervjuer med yrkesverksamma och experter som har särskild erfarenhet av eller är specialiserade på terrorismbekämpning i Belgien, Frankrike, Grekland, Spanien, Sverige, Tyskland och Ungern.

Fältarbetet stöddes av begränsade skrivbordsundersökningar i alla 25 medlemsstater som är bundna av direktivet.