28
September
2022

Direktīva (ES) 2017/541 par terorisma apkarošanu - Ietekme uz pamattiesībām un pamatbrīvībām - Kopsavilkums

Terora akti ir nopietns drauds cilvēku dzīvībai un drošībai, kā arī ievērojams drošības apdraudējums valstīm. Tajā pašā laikā pretterorisma tiesību akti, politika un citi pasākumi var tieši vai netieši radīt nopietnus pamattiesību ierobežojumus un var nelabvēlīgi ietekmēt indivīdus, grupas un sabiedrību kopumā. Šajā kopsavilkumā ir izklāstīti galvenie FRA konstatējumi no tās ziņojuma par Direktīvu (ES) 2017/541 par terorisma apkarošanu, kas ir galvenais krimināltiesību instruments ES līmenī terorisma apkarošanas jomā.
Pārskats

Direktīva tika pieņemta 2017. gadā, lai novērstu pieaugošos terorisma draudus, kas galvenokārt saistīti ar personām, kuras ceļo uz ārvalstīm terorisma nolūkā un rada draudus pēc atgriešanās, un kuras parasti dēvē par ārvalstu kaujiniekiem teroristiem. Šajā nolūkā direktīvā ir noteikts, ka dalībvalstīm jāveic jauni pasākumi, lai apkarotu terorismu, tostarp nosakot kriminālatbildību par tādiem nodarījumiem kā ceļošana terorisma nolūkā vai teroristu apmācības saņemšana.

Direktīva un tās ietekme uz pamattiesībām ir pievērsusi plašu sabiedrības uzmanību. Eiropas Komisija lūdza FRA veikt pētījumu par direktīvas ietekmi uz pamattiesībām un brīvībām, lai atbalstītu pašas veikto direktīvas novērtējumu, galveno uzmanību pievēršot konkrētām izmaiņām, ko direktīva ir ieviesusi salīdzinājumā ar iepriekšējiem ES tiesību instrumentiem.

Šā pētījuma konstatējumu un atzinumu mērķis ir veicināt ES tiesību aktu, politikas un citu pasākumu īstenošanu terorisma apkarošanas jomā visā ES, pilnībā ievērojot pamattiesības.

Konstatējumu pamatā galvenokārt ir intervijas ar praktizējošiem speciālistiem un ekspertiem, kuriem ir īpaša pieredze vai specializācija terorisma apkarošanas jomā Beļģijā, Francijā, Grieķijā, Spānijā, Ungārijā, Vācijā un Zviedrijā.

Statistikas datu vākšana uz vietas noritēja, veicot ierobežotu dokumentu pārbaudi visās 25 dalībvalstīs, kurām direktīva ir saistoša.