28
September
2022

Direktiv (EU) 2017/541 om bekæmpelse af terrorisme - Indvirkning på de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder - Sammendrag

Terrorhandlinger udgør en alvorlig trussel mod menneskers liv og sikkerhed og udgør en alvorlig sikkerhedsudfordring for staterne. Samtidig kan lovgivning, politikker og andre foranstaltninger til terrorbekæmpelse direkte eller indirekte medføre alvorlige indskrænkninger af de grundlæggende rettigheder og kan påvirke enkeltpersoner, grupper og samfundet som helhed negativt. I dette sammendrag præsenteres de vigtigste resultater fra FRA’s rapport om direktiv (EU) 2017/541 om bekæmpelse af terrorisme, som er det vigtigste strafferetlige instrument på EU-plan inden for terrorbekæmpelse.
Oversigt

Direktivet blev vedtaget i 2017 for at imødegå den voksende terrortrussel primært fra personer, der rejser til udlandet med terror for øje, som udgør en trussel ved deres tilbagevenden, og som generelt betegnes »fremmedkrigere«. Med henblik herpå skal medlemsstaterne i henhold til direktivet træffe nye foranstaltninger for at bekæmpe terrorisme, herunder kriminalisering af lovovertrædelser som f.eks. rejser med terror for øje eller modtagelse af oplæring i terror.

Direktivet og dets indvirkning på de grundlæggende rettigheder har vakt betydelig opmærksomhed i offentligheden. Europa-Kommissionen anmodede FRA om at undersøge direktivets indvirkning på de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder med henblik på at støtte Kommissionens egen vurdering af direktivet med fokus på de specifikke ændringer, der blev indført ved direktivet, i forhold til tidligere EU-retsakter.

Resultaterne af og udtalelserne fra denne undersøgelse har til formål at bidrage til gennemførelsen af EU’s lovgivning, politikker og andre foranstaltninger på terrorbekæmpelsesområdet i hele EU i fuld overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder.

FRA’s resultater er primært baseret på interview med fagfolk og eksperter med særlig erfaring eller specialisering inden for terrorbekæmpelse i Belgien, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Spanien og Sverige.

Feltarbejdet blev understøttet af begrænsede dokumentationsundersøgelser i alle de 25 medlemsstater, der er bundet af direktivet.