28
September
2022

Direktiiv (EL) 2017/541 terrorismivastase võitluse kohta - Mõju põhiõigustele ja -vabadustele - Kokkuvõte

Terroriaktid on suur oht inimeste elule ja turvalisusele ning suur julgeolekuprobleem riikidele. Samal ajal võivad terrorismivastased õigusaktid, poliitika ja muud meetmed otseselt või kaudselt piirata oluliselt põhiõigusi ning kahjustada üksikisikuid, rühmi ja kogu ühiskonda. Käesolevas kokkuvõttes on Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) peamised järeldused aruandest, mis käsitleb direktiivi (EL) 2017/541 terrorismivastase võitluse kohta, mis on peamine ELi tasandi kriminaalõiguslik vahend terrorismivastase võitluse valdkonnas.
Ülevaade

Direktiiv võeti vastu 2017. aastal, et käsitleda arenevat terrorismiohtu, mis on peamiselt seotud isikutega, kes reisivad välismaale terrorismi eesmärgil ja on ohtlikud tagasipöördumisel ning keda tavaliselt nimetatakse terroristidest välisvõitlejateks. Selleks nõutakse direktiivis, et liikmesriigid võtaksid terrorismivastaseks võitluseks uusi meetmeid, sealhulgas kriminaliseeriksid sellised kuriteod nagu terrorismi eesmärgil reisimine või terrorismiväljaõppe saamine.

Direktiiv ja selle mõju põhiõigustele on pälvinud suurt avalikkuse tähelepanu. Euroopa Komisjon palus FRA-l uurida direktiivi mõju põhiõigustele ja -vabadustele, et toetada oma hinnangut direktiivi kohta, keskendudes konkreetsetele muudatustele, mille direktiiv on lisanud võrreldes varasemate ELi õigusaktidega.

Uuringu tulemuste ja arvamuste eesmärk on aidata kaasa ELi õigusaktide, poliitika ja muude meetmete rakendamisele terrorismivastase võitluse valdkonnas kogu ELis täielikus kooskõlas põhiõigustega.

FRA järeldused põhinevad peamiselt vestlustel praktikute ja ekspertidega, kellel on konkreetseid kogemusi või kes on spetsialiseerunud terrorismivastasele võitlusele Belgias, Hispaanias, Kreekas, Prantsusmaal, Rootsis, Saksamaal ja Ungaris.

Välitöid toetas piiratud dokumendianalüüs kõigis 25 liikmesriigis, kelle suhtes direktiiv on siduv.