28
September
2022

Direktiivi (EU) 2017/541 terrorismin torjumisesta - Vaikutukset perusoikeuksiin ja vapauksiin - Tiivistelmä

Terroriteot ovat vakava uhka ihmisten elämälle ja turvallisuudelle ja syvällinen turvallisuushaaste valtioille. Samaan aikaan terrorisminvastainen lainsäädäntö, käytänteet ja muut toimenpiteet voivat suoraan tai epäsuorasti johtaa vakaviin perusoikeuksien rajoituksiin ja vaikuttaa kielteisesti yksilöihin, ryhmiin ja koko yhteiskuntaan. Tässä tiivistelmässä esitetään tärkeimmät havainnot FRA:n raportista, joka koskee terrorismin torjunnasta annettua direktiiviä (EU) 2017/541, on tärkein rikosoikeudellinen väline EU:n tasolla terrorismin torjunnassa.
Yleiskatsaus

Direktiivi annettiin vuonna 2017. Sillä pyritään puuttumaan kehittyvään terroriuhkaan, joka liittyy ensisijaisesti henkilöihin, jotka matkustavat ulkomaille terrorismitarkoituksessa ja muodostavat uhan palattuaan. Tällaisia henkilöitä kutsutaan yleisesti ulkomaisiksi terroristitaistelijoiksi. Tätä varten direktiivissä edellytetään, että jäsenvaltiot toteuttavat uusia toimenpiteitä terrorismin torjumiseksi ja kriminalisoivat muun muassa matkustamisen terrorismitarkoituksessa tai terrorismikoulutuksen vastaanottamisen.

Direktiivi ja sen vaikutus perusoikeuksiin ovat herättäneet suurta julkista huomiota. Euroopan komissio pyysi FRA:ta tekemään tutkimuksen direktiivin vaikutuksista perusoikeuksiin ja -vapauksiin tukeakseen omaa arvioitaan direktiivistä ja keskittyäkseen erityisiin muutoksiin, joita direktiivi toi mukanaan verrattuna aiempiin EU:n oikeudellisiin välineisiin.

Tämän tutkimuksen tuloksilla ja lausunnoilla pyritään edistämään EU:n lainsäädännön, politiikan ja muiden toimenpiteiden täytäntöönpanoa terrorismin torjunnan alalla kaikkialla EU:ssa perusoikeuksia täysimääräisesti kunnioittaen.

FRA:n havainnot perustuvat pääasiassa haastatteluihin. Ne on tehty sellaisten ammattilaisten ja asiantuntijoiden kanssa, joilla on erityistä kokemusta terrorismin torjunnasta tai jotka ovat erikoistuneet siihen Belgiassa, Ranskassa, Saksassa, Kreikassa, Unkarissa, Espanjassa ja Ruotsissa.

Kenttätyön tukena tehtiin rajallinen asiakirjatutkimus kaikissa 25 jäsenvaltiossa, joita direktiivi sitoo.